P0001/2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony: :

Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób w Kielcach
- znak sprawy: MZB/M.l.m.- II / 2018

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0001/2018 (pdf)
 

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Załącznik nr 2 -Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Załącznik nr 3-Formularz kosztorysu ofertowego (pdf)
5. Załącznik nr 4 -Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
dotyczącego spełnienia warunków udziałów w postępowaniu (pdf)

6. Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (pdf)

7. Załącznik nr 6 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący grupy kapitałowej (pdf)
8. Załącznik nr 7 - Formularz wykazu robót budowlanych (pdf)
9. Załącznik nr 8 - Formularz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (pdf)
10. Załącznik nr 9 - Wzór umowy (pdf)
11. Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (pdf)
12. Załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)

Przebieg postępowania:

  • Pytania i odpowiedzi
  • Modyfikacje
  • Odwołania
 

Programy do odczytu dokumentów:

Bezpłatny program do rozpakowania plików ZIP - pobierz
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz