P0003/2009

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki w budynku mieszkalnym przy ul. Skibińskiego 8 w  Kielcach

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0003/2009 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Oświadczenie o zakresie robót powierzonych podwykonawcy (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia  (pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)

11. Druk nr 8 - Druk oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej (pdf)
12. Projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkalnego wraz z ich ociepleniem
      przy ul. Skibińskiego 8 w Kielcach (pdf)
  12.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
  12.2  Przedmiar robót (pdf)
  

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz