P0004/2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Budowa lokali mieszkalnych przy ulicy Tartacznej w Kielcach – III etap"
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0004/2017 (pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (pdf)
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.25a ust. 1 ustawy Pzp - dotyczącego
    spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf)
5. Załącznik nr 4 do SIWZ- Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
    Pzp - dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (pdf)
6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (pdf)

7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (pdf)
8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz wykazu robót budowlanych (pdf)
9. Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (pdf)
10. Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany Zespół 1 (pdf)
      10.1. Architektura - konstrukcja (pdf)
      10.2. Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej (pdf)
      10.3. Instalacje wod-kan., c.w oraz instalacje c.o (pdf)
      10.4. Instalacje elektryczne (pdf)
      10.5. Przedmiar robót (pdf)

      10.6. Decyzja Nr 472/2016 (pozwolenie na budowę) (pdf)
11. Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany Zespół 6 (pdf)
      11.1. Architektura - konstrukcja (pdf)
      11.2. Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej (pdf)
      11.3. Instalacje wod-kan., c.w oraz instalacje c.o (pdf)
      11.4. Instalacje elektryczne (pdf)
      11.5. Przedmiar robót (pdf)

      11.6. Decyzja Nr 471/2016 (pozwolenie na budowę) (pdf)
12. Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
13. Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu (pdf)
    
   

Przebieg postępowania:

  • zapytania
  • modyfikacje
  • odwołania

Informacja z otwarcia ofert (pdf).

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz