P0005/2011

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach - I etap”
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0005/2011 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków z art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
    publicznych (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej z art.24 ust.1 pkt.2 Pzp.(pdf)
7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
9. Druk nr 8 - Druk wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia (pdf)

10.Druk nr 9 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)

11.Projekt wykonania robót budowlanych elewacji budynku przy ul. Rynek 14 w Kielcach (należy rozpatrywać zakres robót
     objęty I etapem realizacji tj. elewacje tylne budynku; od strony podwórza z przejazdem bramowym bez ściany szczytowej zachodniej)
(pdf)
 11.1. Druk nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
 11.2. Druk nr 11 - Przedmiar robót (pdf)

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz