P0005/2012

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Grunwaldzka 43a w Kielcach”
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0005/2012 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków z art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
    publicznych (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej z art.24 ust.1 pkt.2 Pzp. (pdf)
7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 -Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 5 lat (pdf)

9. Druk nr 8 -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia(pdf)
10. Druk nr 9 -Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Projekt budowlany (pdf)
12. Druk nr 10 -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (pdf)
13. Druk nr 11 -Przedmiar robót (pdf)

Przebieg postępowania:

  • zapytania
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz