P0005/2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób w Kielcach - znak sprawy:
MZB/M.l.m. - III/2017 "

 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0005/2017 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Załącznik nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Załącznik nr 3 - Formularz kosztorysu ofertowego (pdf)
5. Załącznik nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
    dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf)
6. Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
    dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (pdf)

7. Załącznik nr 6 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący grupy kapitałowej (pdf)
8. Załącznik nr 7 - Formularz wykazu robót budowlanych (pdf)
9. Załącznik nr 8 - Formularz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (pdf)
10. Załącznik nr 9 - Wzór umowy (pdf)
11. Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (kosztorys ślepy) (pdf)
12. Załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)


Przebieg postępowania:

  • Pytania i odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania


Informacja z otwarcia ofert (pdf.

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz