P0006/2008   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji  sanitarnej do budynków  mieszkalnych  przy ul.
1- go Maja 140, 142, 144  w  Kielcach.

 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0006/2008 (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2.
Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4.
Druk nr 3 - Przedmiar robót (pdf)
5.
Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust.
    1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(pdf)
6.
Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7.
Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8.
Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia (pdf)
9.
Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Druk nr 8 - Druk oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej (pdf)

12. Druk nr. 9 - Oświadczenie o zakresie robót powierzonych podwykonawcy (pdf)
13. Druk nr.10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (pdf)
14. Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
     
do budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 140, 142, 144 w Kielcach (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz