P0007/20176

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r."

 

 

 

 

 

(zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu:

P0007/2017 (pdf)
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 2017-10-25 (pdf)
Zmiana terminu składania ofert: 2017-10-31 godz. 10:00
 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
    dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf)
    aktualne na dzień składania ofert
5. Druk nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
    dotyczące przesłanek wykluczenia (pdf)
    aktualne na dzień składania ofert
6. Druk nr 5 - Arkusz kalkulacyjny – załącznik do oferty i załącznik nr 1 do umowy (pdf) zmiana 2017-10-25
7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy (pdf)
9. Druk nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.1pkt 23 ustawy Pzp
    dotyczące przesłanek wykluczenia / Grupa kapitałowa (pdf)
    w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl
    informacji z otwarcia ofert
10. Druk nr 9 - Wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (pdf)
11. Druk nr 10 - Wykaz sprzętu wymaganego przy realizacji zamówienia (pdf)
        

Przebieg postępowania:

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 Bezpłatny program do przeglądania plików DWG -
pobierz