P0009/2010

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenie terenu nieruchomości przy ul. Starowapiennikowej 14 i przy ul. Starowapiennikowej 16 w Kielcach."
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0009/2010 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków z art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
    publicznych (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej z art.24 ust.1 pkt.2 Pzp. (pdf)
7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
9. Druk nr 8 - Druk wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia (pdf)
10. Druk nr 9 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)

11. Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej (pdf) 
     11.1 Druk nr.10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
     11.2 Druk nr.11 - Przedmiar robót (pdf)

 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz