P0010/2008   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Wykonanie kotłowni lokalnej opalanej gazem wraz z instalacją c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnowskiej 11 w Kielcach."
 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0010/2008 (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2.
Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4.
Druk nr 3 - Przedmiar robót (pdf)
5.
Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust.
    1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(pdf)
6.
Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7.
Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8.
Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia (pdf)
9.
Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Druk nr 8 - Druk oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej (pdf)
12. Druk nr. 9 - Druk oświadczenia wykonawcy z art. 36 ust.4 Pzp (pdf)
13. Druk nr.10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lokalnej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnowskiej 11w Kielcach oraz instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku. (pdf)
14. Druk nr. 11 - Dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czarnowskiej 11 w Kielcach.
(pdf)
 -14A Dokumentacja projektowa inst. gazowej (pdf)
 - 14B gaz rys 2.(dwg)
 - 14C gaz rys 3.(dwg)
 - 14D gaz rys 4.(dwg)
- 14E Dokumentacja projektowa ins. c.o.(pdf)
 - 14F c.o. rys.2(dwg)
 - 14G c.o. rys.3(dwg)
 - 14H c.o. rys 4(dwg)
 - 14I c.o. rys 5(dwg)
 - 14J c.o. rys 6(dwg)
 - 14K c.o. rys 7(dwg)

 
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz