P0010/2011

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Remonty pustostanów, lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2012 roku”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0010/2011(pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf) - nieaktualny modyfikacja
4. Druk nr 3 - Formularz kosztorysu ofertowego / przedmiar robót (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.22 ust.1 Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.24 ust.1 Pzp (pdf)
7. Druk nr 6 - Formularz oświadczenia osoby fizycznej - art.24 ust.1 pkt 2 Pzp (pdf)
8. Druk Nr 7 - Wzór umowy (pdf)
9. Druk Nr 8 - Formularz wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf) - nieaktualny modyfikacja

10. Druk Nr 9 - Formularz wykazu osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy dot. uprawnień osób
      wymienionych w wykazie (pdf)

11. Druk Nr 10 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
12. Druk Nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)

 

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz