P0010/2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r."
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0010/2014 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.22 ust.1 Pzp (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.24 ust.1 Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (pdf)

7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy (pdf)
9. Druk nr 8 - Wykaz usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (pdf)
10. Druk nr 9 -  Arkusz kalkulacyjny – załącznik nr 1 do umowy (pdf)
11. Druk nr 10 - Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (pdf)
12. Druk nr 11 - Wykaz sprzętu wymaganego przy realizacji zamówienia (pdf)

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz