P0013/2008   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z PCV W ZAMIESZKAŁYCH LOKALACH MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MZB W KIELCACH, W 2008 ROKU”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0013/2008 (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2.
Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4.
Druk nr 3 - Przedmiar robót (pdf)
5.
Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust.
    1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(pdf)
6.
Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7.
Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8.
Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia (pdf)
9.
Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Druk nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  (pdf)
12. Druk nr. 9 - Wykazy stolarki przewidzianej do wymiany  (pdf)
13. Druk nr 10 - Oświadczenie lokatora /wzór/ (pdf)
14. Druk nr 11 - Protokół inwentaryzacji wymienionej stolarki w lokalu mieszkalnym /wzór/ (pdf)

15. Druk nr 12 - Protokół odbioru stolarki /wzór/ (pdf)
16. Druk nr 13 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 Pzp (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz