P0016/2009

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2010 roku.”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0016/2009 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Przedmiar robót ( kosztorys ofertowy) (pdf)
5. Druk nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 Pzp(pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8. Druk nr 6b - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia (pdf)
9. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
10. Druk nr 8 -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
11.
Druk nr 9 - Oświadczenie z art. 36 ust. 4 Pzp o zakresie robót powierzonych podwykonawcy (pdf)
12. Druk nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).(19.01.2010) 

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz