P0017/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Kielce - IV kw. 2006”

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.42.11.00-5.
 
 

Ogłoszenie:

P0017/2006 (rtf)    (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4. Druk nr 3 - Przedmiar_robot (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy  (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat  (pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia  (pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Druk nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
12  Druk nr 9 - Wykazy stolarki przewidzianej do wymiany (pdf)
13. Druk nr 10 - Oświadczenie lokatora /wzór/ (pdf)
14  Druk nr 11 - Protokół inwentaryzacji wymienionej stolarki w lokalu mieszkalnym /wzór/ (pdf)
15. Druk nr 12 - Protokół odbioru stolarki /wzór/ (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz