P0019/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„Dostosowanie budynku zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 43a do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.”

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych  
 

Ogłoszenie:

P0019/2006 (rtf)    (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4. Druk nr 3 - Przedmiar_robót (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy  (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat  (pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia  (pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
      Druk nr 8/0 (pdf)
      Druk nr 8/1 (pdf)
      Druk nr 8/2 (pdf)
      Druk nr 8/3 (pdf)
12  Druk nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (pdf)
13. Druk nr 10 - Przedmiot zamówienia (pdf)
14  P.B. – Instalacja wodociągowa p.poż. (pdf)
15. P.B. – Projekt wymiany wodomierza (pdf)
16. P.B. – Konstrukcja pod klapy dymowo-wyłazowe (pdf)
17. P.B. – Instalacje elektryczne – zasilanie zestawu hydroforowego, instalacja oddymiania klatek
      schodowych i zabudowa przepustów kablowych w stropach (pdf)
18. Opinia wykonanych zabezpieczeń p.poż. (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf)

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz