P0031/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Podklasztornej 1 w Kielcach”
 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (pdf).

Ogłoszenie o przetargu:

P0031/2006 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4. Druk nr 3 - Przedmiar robót (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat(pdf)
8. Druk nr 6b - Wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia (pdf)
9. Druk nr 6c - Wykaz sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11.  Druk nr 8 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (pdf)
12. Druk nr 9 - Druk oświadczenia wykonawcy z art. 36 ust. 4 Pzp (pdf)
13. Druk nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla rozbiórki budynku mieszkalnego przy
      ul.Podklasztornej 1w Kielcach (pdf)
14. Projekt rozbiórki budynku przy ul. Podklasztornej 1 w Kielcach (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf)

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz