Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – II etap

Ogloszenie o zamówieniu

01 Instrukcja dla Wykonawców
02 Załącznik nr 1 - Formularz oferty
03 Załącznik nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników
04 Załącznik nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art_25a ust_1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu_docx
05 Załącznik nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art_25a ust_1 ustawy Pzp dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania_docx
06 Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący grupy kapitałowej_docx
07 Załącznik nr 6 - Wzór umowy - etap II
08 Załącznik nr 7 - Wykaz robót
09 Załącznik nr 8 - Wykaz osób
10 Załącznik nr 9 - Projekt budowlany
    10.1 Projekt tom I
    10.2 .Projekt tom II
    10.3 Instalacje Zewnętrzne C.O. i C.W.U
    10.4 Przyłącze kanalizacji deszczowej
    10.5 Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej
    10.6 Charakterystyka energetyczna budynkue
    10.7 Geotechniczne warunki posadowienia
    10.8 Inwentaryzacja dendrologiczna + decyzja
    10.9 Decyzja nr 152 z dn 23.03.2018
11 Załącznik nr 10 - Przedmiary robót
    11.1 Roboty budowlane - mieszkania - etap II
    11.2 Roboty budowlane - Rozbiórki - etap II
    11.3 Instalacja sanitarna - przyłącze wody - etap II
    11.4 Instalacja sanitarna - przyłącze kanalizacji - etap II
    11.5 Instalacja zewnętrzna c.o i c.c.w - II etap
    11.6 Instalacje sanitarne - kanalizacja deszczowa - etap II
    11.7 Instalacje sanitarne wod-kan., c.o - mieszkania
        11.8.1 Instalacje elektryczne - oświetlenie terenu - etap II
        11.8.2 Instalacje elektryczne - mieszkania - etap II
    11.9 Roboty drogowe - etap II
    11.10 Wycinka drzew
12 Załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przebieg postępowania:

2019-05-14 – Informacja z otwarcia ofert

2019-05-27 – Wynik postępowania

2019-06-10 – Ogłoszenie o zawarciu umowy

Rozmiar tekstu
Kontrast