P0001/2010

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Wymiana stolarki okiennej w zamieszkałych lokalach mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0001/2010 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Formularz kosztorysu ofertowego (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust.1 Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art. 24 ust.1 ustawy Pzp(pdf)
7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Formularz wykazu robót wykonanych w okresie 5 lat (pdf)
9. Druk nr 8 - Formularz wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (pdf)
10. Druk nr 9 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11.
Druk nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
12. Druk nr 11 - Wykazy stolarki przewidzianej do wymiany (pdf)
13. Druk nr 12 - Oświadczenie lokatora /wzór/ (pdf)
14. Druk nr 13 - Protokół inwentaryzacji wymienionej stolarki w lokalu mieszkalnym /wzór/ (pdf)
15. Druk nr 14 - Protokół odbioru stolarki /wzór/ (pdf)
16. Druk nr 15 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanej stolarki (pdf)
17. Druk nr 16 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - osoby fizycznej z art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (pdf)

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz