P0002/2009

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z WLZ w budynku mieszkalnym  przy ul. Mickiewicza 1 w  Kielcach.”

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

1.Ogłoszenie o zamówieniu:

P0002/2009 (pdf)

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

P0002/2009 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

  (uwzględniająca zmiany w ogłoszeniu)
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Oświadczenie o zakresie robót powierzonych podwykonawcy (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia  (pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)

11. Druk nr 8 - Druk oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej (pdf)
12. Projekt remontu instalacji elektrycznych w zakresie zasilania tablic układów pomiarowych, wymianę wlz – ów i obwodów odbiorczych administracji w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach (pdf)
   12.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
   12.2 Informacja do opracowania planu BIOZ (pdf)
   12.3 Przedmiar robót (pdf)

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz