P0003/2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Dostawa oleju do celów opałowych w 2017r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach "
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0003/2016 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
    dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf)
    aktualne na dzień składania ofert
5. Druk nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
    dotyczące przesłanek wykluczenia (pdf)

    aktualne na dzień składania ofert
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6 - Druk wykazu dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (pdf)
8. Druk nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
9. Druk nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.1pkt 23 ustawy Pzp dotyczące
    przesłanek wykluczenia / Grupa kapitałowa (pdf)

   w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl informacji z otwarcia ofert

Przebieg postępowania:

  • zapytania
  • modyfikacje
  • odwołania


Informacja z otwarcia ofert (pdf).

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz