P0004/2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r."
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0004/2016 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
    dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf)
    aktualne na dzień składania ofert
5. Druk nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp
    dotyczące przesłanek wykluczenia (pdf)

    aktualne na dzień składania ofert
6. Druk nr 5 - Arkusz kalkulacyjny – załącznik do oferty i załącznik nr 1 do umowy (pdf)

7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy (pdf)
9. Druk nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.1pkt 23 ustawy Pzp
    dotyczące przesłanek wykluczenia / Grupa kapitałowa (pdf)

    w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl
    informacji z otwarcia ofert
10. Druk nr 9 - Wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (pdf)
11. Druk nr 10 - Wykaz sprzętu wymaganego przy realizacji zamówienia (pdf)
        

Przebieg postępowania:

  • zapytania
  • modyfikacje
  • odwołania

Informacja z otwarcia ofert (pdf).

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz