P0005/2010

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Modernizacja elewacji budynku, ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0005/2010 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art. 22 ust.1 ustawy Pzp(pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art. 24 ust.1 ustawy Pzp(pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia osoby fizycznej - art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp.(pdf)
7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 -  Formularz wykazu robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
9. Druk nr 8 - Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem
    Wykonawcy (pdf)
10. Druk nr 9 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)

11 Druk nr 10 - Projekt budowlany remontu elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach -
     architektura (pdf)
12 Druk nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
13.Druk nr 12 - Przedmiar robót ( materiał pomocniczy) (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz