P0006/2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Modernizacja pomieszczeń i części instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 13
w Kielcach."

 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0006/2017 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (pdf)
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.25a ust. 1 ustawy Pzp - dotyczącego
    spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf)
5. Załącznik nr 4 do SIWZ- Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
    Pzp - dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (pdf)
6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (pdf)

7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (pdf)
8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz wykazu robót budowlanych (pdf)
9. Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (pdf)
10. Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt wykonawczy – Instalacje elektryczne słaboprądowe (pdf)
11. Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (pdf)
12. Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
    
Zamawiający, w celu zapoznania oferentów z przedmiotem zamówienia przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w miejscu realizacji robót tj. Kielce, ul. Kościuszki 13 w  dniu 08 sierpnia 2017r. o godz. 9:00.   

Przebieg postępowania:

  • zapytania
  • modyfikacje
  • odwołania

Informacja z otwarcia ofert (pdf).

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz