P0007/2010

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0007/2010 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3A i 3B - Formularz kosztorysu ofertowego i przedmiar robót (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.(pdf)
7. Druk nr 6 - Formularz oświadczenia osoby fizycznej - art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (pdf)
8. Druk nr 7 - Wzór umowy (pdf)
9. Druk nr 8 - Formularz wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
10. Druk nr 9 - Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem

      Wykonawcy (pdf)
11 Druk nr 10 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
12 Druk nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)

 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz