P0007/2011

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Modernizacja elewacji budynku, ul. Św. Leonarda 8 w Kielcach”- I etap.”
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0007/2011 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków z art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
    publicznych (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej z art.24 ust.1 pkt.2 Pzp. (pdf)
7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
9. Druk nr 8 - Druk wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia (pdf)

10. Druk nr 9 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Projekt modernizacji elewacji budynku przy ul. Św. Leonarda 8 w Kielcach (należy rozpatrywać zakres robót
      objęty I etapem realizacji tj. elewacje tylna budynku głównego z przejazdem bramowym bez ściany szczytowej
      zachodniej i budynku oficyny)
(pdf)
  11.1. Druk nr.10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
  11.2. Druk nr.11 - Przedmiar robót. (pdf)

 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz