P0007/2012

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w 2013 roku”
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0007/2012 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla oferentów (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Formularz kosztorysu ofertowego / przedmiar robót (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.22 ust.1 Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.24 ust.1 Pzp (pdf)
7. Druk nr 6 - Formularz oświadczenia osoby fizycznej - art.24 ust.1 pkt 2 Pzp (pdf)
8. Druk nr 7 - Wzór umowy (pdf)

9. Druk nr 8 -Formularz wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
10. Druk nr 9 - Formularz wykazu osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy dot. uprawnień osób
      wymienionych w wykazie (pdf)

11. Druk nr 10 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
12. Druk nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz