P0007/2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Modernizacja oficyny i lokali mieszkalnych przy ulicy Wesołej 38 w Kielcach"
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0007/2014 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.22 ust.1 Pzp (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.24 ust.1 Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (pdf)

7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Formularz wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
9. Druk nr 8 - Formularz wykazu osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy dot. uprawnień osób
                      wymienionych w wykazie (pdf)

10. Druk nr 9 - Projekt budowlany (pdf)
      10.1. Ekspertyza techniczna – inwentaryzacja (pdf)
      10.2. Projekt – branża budowlana (pdf)
      10.3. Projekt – instalacje sanitarne (pdf)
      10.4. Projekt – instalacje elektryczne(pdf)

11. Druk nr 10 - Przedmiary robót (pdf)

12. Druk nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
      12.1. Specyfikacja techniczna - roboty budowlane (pdf)
      12.2. Specyfikacja techniczna - instalacje sanitarne (pdf)
      12.3. Specyfikacja techniczna - instalacje elektryczne (pdf)
   
Zamawiający, w celu zapoznania oferentów z przedmiotem zamówienia przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w miejscu realizacji robót tj. Kielce, ul. Wesoła 38 w  dniu 09.06.2014r. o godz. 9:00.

Przebieg postępowania:

  • zapytania
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz