P0012/2008   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Termomodernizacja budynku  zlokalizowanego przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach - II etap"
 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych

INFORMACJA

W BZP ukazały się dwa tożsame ogłoszenia o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego
przy ul. Kołł
ątaja 4 w Kielcach.
Ogłoszenia nosz
ą numery:
112968 - 2008, data zamieszczenia 28.05.2008
113128 - 2008, data zamieszczenia 28.05.2008

Postępowanie przetargowe będzie kontynuowane pod numerem 113128 - 2008

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0012/2008 (pdf)

     Sprostowanie 20.06.2008 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
      Instrukcja dla Wykonawców - sprostowanie   (pdf)    
2.
Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4.
Druk nr 3 - Przedmiar robót (pdf)
5.
Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust.
    1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(pdf)
6.
Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7.
Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8.
Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia (pdf)
9.
Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Druk nr 8 - Druk oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej (pdf)
12. Druk nr. 9 - Druk oświadczenia wykonawcy z art. 36 ust.4 Pzp (pdf)
13. Projekt budowlany rozbiórki komina przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach.(pdf)
14. Projekt wymiany stolarki i ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach (pdf)

14.1 Część rysunkowa do projektu wymiany stolarki i ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach (dwg)
 
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz