P0017/2007   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL SIENKIEWICZA 72 W KIELCACH - I ETAP

 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0017/2007 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4. Druk nr 3 - Przedmiar robót - ( I Etap) (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia (pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Druk nr 8 - Oświadczenie o wizji  (pdf)
12. Druk nr 9 - Druk oświadczenia wykonawcy z art. 36 ust.4 Pzp (pdf)
13. Druk nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-1 dla remontu elewacji budynku
      zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach (pdf)
14. Dokumentacja projektowa remontu elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach (pdf)

     
 
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz