P0029/2007   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„WYKONANIE REMONTÓW PUSTOSTANÓW, LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW W KIELCACH, W 2008 ROKU.”

 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0029/2007 (pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o  zamówieniu (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
1A. Instrukcja dla wykonawców - aktualna (sprostowanie dnia 13.12.2007) (pdf)
2. Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4. Druk nr 3 - Przedmiar robót (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy(pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat(pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia(pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia(pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót(pdf)
11. Druk nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
12. Druk nr 9 - Oświadczenie z art. 36 ust. 4 Pzp o zakresie robót powierzonych podwykonawcy(pdf)
     

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz