P0002/2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej 10 w Kielcach"
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0002/2016 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.22 ust.1 Pzp (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.24 ust.1 Pzp (pdf)

6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (pdf)
7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Formularz wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
9. Druk nr 8 - Formularz wykazu osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy
    dot. uprawnień osób wymienionych w wykazie (pdf)

10. Druk nr 9 - Projekt budowlany (pdf)
10.1. Architektura
10.2. Konstrukcja
10.3. Instalacje c.o., wod.- kan. i instalacja gazowa
10.4. Instalacje elektryczne
10.5. Decyzja Nr 91A/2016 – Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
10.6. Decyzja Nr 185/2016 - pozwolenie na budowę

11. Druk nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
12. Druk nr 11 -Przedmiar robót (pdf)

Przebieg postępowania:

  • zapytania
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz