P0003/2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Budowa lokali mieszkalnych przy ulicy Tartacznej w Kielcach"
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0003/2015 (pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.06.2015r (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Oferentów (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.22 ust.1 Pzp (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.24 ust.1 Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (pdf)

7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 - Formularz wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
9. Druk nr 8 - Formularz wykazu osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy dot. uprawnień osób
      wymienionych w wykazie (pdf)

10. Druk nr 9 - Projekt budowlany (pdf)
      10.1. Geotechniczne warunki posadowienia (pdf)
      10.2. Architektura - konstrukcja (pdf)
      10.3. Instalacje zewnętrzne wody zimnej i kanalizacji sanitarnej (pdf)
      10.4. Instalacje wod-kan., c.w oraz instalacje c.o (pdf)
      10.5. Instalacje – instalacje elektryczne (pdf)

11. Druk nr 10 - Przedmiar robót (pdf)
12. Druk nr 11 - Decyzja Nr 114/2015 – pozwolenie na budowę (pdf)
13. Druk nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
    
   

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz