P0006/2012

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. ”
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0006/2012 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków z art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
    publicznych (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej z art.24 ust.1 pkt.2 Pzp. (pdf)
7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf)
8. Druk nr 7 -Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy (pdf)

9. Druk nr 8 -Wykaz usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (pdf)
10. Druk nr 9 -Arkusz kalkulacyjny – załącznik nr 1 do umowy (pdf)
11. Druk nr 10 -Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (pdf)
12. Druk nr 11 -Wykaz sprzętu wymaganego przy realizacji zamówienia (pdf)

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz