P0012/2010

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Ściegiennego 270A w Kielcach - Etap I"

     
   
 

Ogłoszenie o zamówieniu

P0012/2010 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załšczników (pdf)
4. Druk nr 3 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp. (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 ustawy Pzp.(pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6 - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8. Druk Nr 7 - Druk wykazu osób uczestniczšcych w realizacji zamówienia (pdf)
9. Druk Nr 8 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
10. Dokumentacja projektowa w tym:
    10.1. Inwentaryzacja budowlano-konstrukcyjna i kominiarska
             10.1.1 Opis (pdf)
             10.1.2 Rysunki (dwg)
    10.2. Inwentaryzacja kominiarska
             10.2.1 Opis (pdf)
             10.2.2 Rysunki (dwg)
    10.3. Projekt dobudowa kanałów wentylacyjnych (pdf)
    10.4. Projekt architektoniczno budowlany
            
10.4.1. Opis (pdf)
            
10.4.2. Rysunki (dwg)
    10.5. Projekt branża elektryczna (pdf)
11. Druk nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
12. Druk nr 11 - Przedmiar robót (pdf)

 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

Przebieg postępowania: pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz