P0013/2010

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Młodej 4 w Kielcach”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0013/2010 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.22 ust.1 ustawy Pzp. (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.24 ust.1 ustawy Pzp.(pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6 - Formularz wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8. Druk Nr 7 - Formularz wykazu osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy dot. uprawnień osób wymienionych w wykazie
    (pdf)
9. Druk Nr 8 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
10. Druk Nr 9 - Dokumentacja projektowa, składająca się z części: (pdf)
    10.1. Projekt wykonawczy instalacji nawadniania pionów hydrantowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
             Młodej 4 w Kielcach: (pdf)
    10.2. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej systemu nawadniania pionów hydrantowych w budynku mieszkalnym
             wielorodzinnym przy ul. Młodej 4 w Kielcach: (pdf)
    10.3. Warunki techniczne na doprowadzenie wody dla celów p.poż.(wewnętrznych) do budynku wielorodzinnego przy ul.
            
Młodej 4 w Kielcach - „ WODOCIĄGI KIELECKIE” Sp. z o.o. , znak TT4-W/5010/1242/10 z dn. 07.06.2010
 
            oraz Uzgodnienia dokumentacji technicznej instalacji nawadniania pionów hydrantowych w budynku wielorodzinnym
             przy ul. Młodej 4 w Kielcach wraz z przebudową zestawu wodomierzowego w istniejącej komorze wodomierzowej
           
- „WODOCIĄGI KIELECKIE” Sp. z o.o. , znak TT 3-U/10823/2716/10 z dn. 07.10.2010.(pdf)
11. Druk nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (pdf)
12. Druk nr 11 - Przedmiar robót ( materiał pomocniczy) (pdf)
   
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz