P0016/2008   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą niektórych okien w budynkach mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 41 i Grunwaldzkiej 43 w Kielcach"
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0016/2008 (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2.
Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4.
Druk nr 3 - Przedmiar robót (pdf)
5.
Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust.
    1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(pdf)
6.
Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7.
Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8.
Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia (pdf)
9.
Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Druk nr 8 - Druk oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej (pdf)
12. Druk nr. 9 - Oświadczenie o zakresie robót powierzonych podwykonawcy  (pdf)
13. Projekt budowlany – Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą niektórych okien w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Kielcach. (pdf)
13.1 Część rysunkowa do projektu – Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą niektórych okien w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Kielcach.(pdf)
13.2 Opinia techniczna wraz z projektem zabezpieczenia ścian zewnętrznych i balkonów budynku mieszkalnego połoŜonego przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Kielcach.(pdf)
14. Projekt budowlany – Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą niektórych okien w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Kielcach.

14.1 Część rysunkowa do projektu – Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą niektórych okien w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Kielcach.(dwg)
14.2 Opinia techniczna wraz z projektem zabezpieczenia ścian zewnętrznych i balkonów budynku mieszkalnego połoŜonego przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Kielcach (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz