P0001/2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Budowa lokali mieszkalnych przy ulicy Tartacznej w Kielcach – II etap"
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0001/2016 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Oferentów (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.22 ust.1 Pzp (pdf)
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art.24 ust.1 Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (pdf)

7. Druk nr 6 - Wzór umowy (pdf) -zmiana w dn.26.04.2016 punkt modyfikacja
8. Druk nr 7 - Formularz wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
9. Druk nr 8 - Formularz wykazu osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy dot. uprawnień osób
    wymienionych w wykazie (pdf)

10. Druk nr 9 - Projekt budowlany Zespół 2 (pdf)
      10.1. Architektura - konstrukcja (pdf)
      10.2. Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej (pdf)
      10.3. Instalacje wod-kan., c.w oraz instalacje c.o (pdf)
      10.4. Instalacje elektryczne (pdf)
      10.5. Przedmiar robót (pdf)

      10.6. Decyzja Nr 129/2016 (pozwolenie na budowę) (pdf)
11. Druk nr 10 - Projekt budowlany Zespół 3 (pdf)
      11.1. Architektura - konstrukcja (pdf)
      11.2. Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej (pdf)
      11.3. Instalacje wod-kan., c.w oraz instalacje c.o (pdf)
      11.4. Instalacje elektryczne (pdf)
      11.5. Przedmiar robót (pdf)

      11.6. Decyzja Nr 100/2016 (pozwolenie na budowę) (pdf)
12. Druk nr 11 - Projekt budowlany Zespół 5 (pdf)
      12.1. Architektura - konstrukcja (pdf)
      12.2. Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej (pdf)
      12.3. Instalacje wod-kan., c.w oraz instalacje c.o (pdf)
      12.4. Instalacje elektryczne (pdf)
      12.5. Przedmiar robót (pdf)

      12.6. Decyzja Nr 123/2016 (pozwolenie na budowę) (pdf)
13. Druk nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
    
   

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz