P0005/2007   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bodzentyńskiej 7 w Kielcach
 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0005/2007 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4. Druk nr 3a - Przedmiar robót i kosztorys ofertowy - budynek mieszkalny (pdf)
    Druk nr 3b - Przedmiar robót i kosztorys ofertowy - budynek usługowy (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia (pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia(pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11. Druk nr 8 -  Oświadczenie o wizji (pdf)
12. Druk nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  (pdf)
13. Dokumentacja projektowa:

 

 

 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz