P0012/2009

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Rozbudowa budynku przychodni dziecięcej NZOZ przy ul. Mickiewicza 4 w Kielcach o windę zewnętrzną.”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0012/2009 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 Pzp (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (pdf)
8. Druk nr 6b - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia  (pdf)
9. Druk nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o odbyciu wizji lokalnej (pdf)
10. Druk nr 8 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Przychodni Dziecięcej /Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej/ o windę zewnętrzną od strony dziedzińca, na części działki nr 1155, obręb 0017 przy ul. Mickiewicza 4 w Kielcach, składający się z części : (pdf)
  • Architektonicznej,
  • Konstrukcyjnej,
  • Instalacji sanitarnych, Instalacji elektrycznych.

11. Druki nr 9A, 9B, 9C - Przedmiary robót (materiał pomocniczy) (pdf)
12. Druk nr 10 - Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (pdf)
13. Druk nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
14. Druk nr 12 - Pozwolenie na rozbudowę o windę zewnętrzną od strony  dziedzińca i przebudowę istniejącego budynku przychodni dziecięcej (pdf)
15. Druk nr 13 - Oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (jeżeli dotyczy) (pdf)

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz