P0020/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„Rozbiórka nie użytkowanego budynku biurowego zlokalizowanego w Kielcach
przy ul. Żelaznej 24.”

 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
Wspólny słownik zamówień (CPV):    45 11 10 00-8.
 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (pdf)

Ogłoszenie o przetargu:

P0020/2006 (rtf)    (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4. Druk nr 3 - Przedmiar_robót (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy  (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat  (pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia  (pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11  Druk nr 8 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (pdf)
12. Druk nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla rozbiórki nie użytkowanego budynku biurowego
      przy ul. Żelaznej 24 (pdf)
13. Projekt rozbiórki budynku przy ul. Żelaznej 24 w Kielcach (pdf)
15. Projekt organizacji ruchu (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).
 

Ogłoszenie o zawarciu umowy. (pdf)

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz