P0023/2008   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

''Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2009r do 31.12. 2009r".

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0023/2008 (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2.
Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4.
Druk nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia  (pdf)
5.
Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust.
    1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(pdf)
6.
Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7.
Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (pdf)
8.
Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia (pdf)
9.
Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta Kielce
     10.1 Druk nr 7A - Mapy wg zestawienia (pdf)
     10.2 Druk nr 7AW - Mapy terenów wyłączonych ze sprzątania (pdf)

11. Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta Kielce
     11.1 Druk nr 7B - Mapy wg zestawienia (pdf)
     11.2 Druk nr 7BW - Mapy terenów wyłączonych ze sprzątania (pdf)
12. Druk nr 8 - Oświadczenie z art.36 ust.4 ustawy Pzp o zakresie robót powierzonych podwykonawcy  (pdf)
 

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz