Zaległości czynszowe

PROGRAM SPŁATY ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO

   W dniu 22 października 2019 Zarządzeniem Nr 464/2019  Prezydenta Miasta Kielce został  wprowadzony Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego)…..

 


ROZŁOŻENIE NA RATY

Zasady i sposób rozłożenia na raty zaległości określa Uchwała Nr LXIV/1112/2014 Rady Miasta Kielce z dn. 24.07.2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kielce lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Zaległość może zostać rozłożona na raty na wniosek dłużnika.

Wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym (stanowiącym załącznik do w/w Uchwały) i dokumentami potwierdzającymi dane złożone w oświadczeniu należy składać w sekretariacie MZB pokój 202 (II piętro)

Pliki do pobrania:

PROGRAM ODDŁUŻENIOWY

W celu udzielenia pomocy osobom i rodzinom zalegającym z płaceniem należności ze względu na trudną sytuację życiową materialną, w 2014 roku Uchwałą Nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10.04.2014r. został przyjęty Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach. W/w program zakończył się z dniem 1.09.2017
i skorzystało z niego wielu lokatorów z mieszkaniowego zasobu gminy.Obecnie jest realizowany przyjęty Uchwałą Nr LIV/1205/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15.03.2018 Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach. W dniu 24.10.2018 upłynął termin składania wniosków o umorzenie zaległości za korzystanie z lokalu mieszkalnego.

Rozmiar tekstu
Kontrast