Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko nr 8/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektor w Dziale eksploatacji i rozliczeń
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 8/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Urszula Ślusarczyk – Sikora zam. Kielce.

Pani Urszula Ślusarczyk – Sikora spełniła wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała rzeczowych
i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na ww. stanowisku.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 8/2020)

  Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 1 kandydata.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 8/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – obsługa programu czynszowego, prowadzenie rozliczeń kosztów mediów, naliczanie
  i rozliczanie opłat za lokale, dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych, obsługa programu
  do kart przedpłatowych za media, obsługa interesantów,
 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe
  miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 oraz na terenie gminy Kielce, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Wymagania konieczne:
  – wykształcenie: wyższe ekonomiczne
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy w tym 3 lata na podobnym stanowisku
  – umiejętność obsługi programu do rozliczeń np. SŁONIE
  doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami
  – znajomość programu Microsoft Office (Word, Excel)
  – znajomość Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami
  – znajomość przepisów o rachunkowości,
 • Wymagania dodatkowe:
  – odporność na stres
  – łatwość nawiązywania kontaktów,
  – komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – CV i list motywacyjny,
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej (kwestionariusz-zatrudnienie )oraz w sekretariacie),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej ( oświadczenie  ) oraz w sekretariacie),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 8/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków

w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko nr 7/2020


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko księgowy w Dziale finansowo-księgowym
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 7/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Kowalska zam. Kielce.

Pani Monika Kowalska podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania merytoryczne i ogólne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała odpowiadał bardzo dobrze. Komisja uznała, że wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują kandydata do objęcia ww. stanowiska.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
na stanowisko 
księgowy w dziale finansowo – księgowym
(nr 7/2020)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, kandydata zakwalifikowano do następnego etapu.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
księgowy w dziale finansowo – księgowym
(nr 7/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

Liczba lub wymiar etatu: 1.0

Główne obowiązki:

– dekretacja i księgowanie faktur zakupu w programie finansowo-księgowym,
– prowadzenie rozliczeń VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
– rozliczanie inwentaryzacji,
– prowadzenie kont kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej oraz zaangażowania wydatków.

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane ekonomiczne),
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
– minimum 5 letni staż pracy w księgowości,
– obsługa programów Microsoft Office (Word, Excel),
– obsługa programu finansowo – księgowego,
– znajomość zagadnień związanych z ewidencją księgową środków trwałych,
– znajomość przepisów ustaw: o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych,
– znajomość przepisów Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
– znajomość przepisów Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– znajomość obsługi programu finansowo – księgowego F-K Firmy Mieszczanin,
– znajomość obsługi programu do ewidencji środków trwałych Firmy ENOVA.

– predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej (kwestionariusz-zatrudnienie )oraz w sekretariacie),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej ( oświadczenie  ) oraz w sekretariacie),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 7/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7) Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko nr 6/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektora w Dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 6/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Garbat zam. Kielce.

Pani Beata Garbat podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania merytoryczne i ogólne, związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała odpowiadał wyczerpująco. Komisja uznała, że wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują kandydata do objęcia ww. stanowiska.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektora w dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali

(nr 6/2020)

     Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 2 kandydatów.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali
(nr 6/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na lokale użytkowe, garaże, boksy i reklamy,
  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokali użytkowych powierzonych do zarządzania,
  przygotowywanie umów  najmu,
  przygotowywanie wniosków do Prezydenta Miasta Kielce, w sprawach najmu lokali, reklam,
  kwalifikacja i rozliczanie remontów lokali użytkowych,
 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce, jak również na terenie województwa świętokrzyskiego, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:
  Wykształcenie: wyższe preferowane  z zakresu budownictwa,
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 • Pozostałe wymagania dodatkowe:

prawo jazdy kat B,
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Uchwały Nr IX/157/2003 Rady Miejskiej w Kielcach wraz z póź. zm.;
Zarządzenia Nr 166 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2003 r. ze zm., Kodeksu cywilnego w zakresie najmu i dzierżawy, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy prawo budowlane,

– predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – CV i list motywacyjny,
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej: kwestionariusz-zatrudnienie oraz w sekretariacie),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oświadczenie oraz w sekretariacie),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 6/2020 r.) na adres:

 

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko nr 5/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko inspektora w Dziale technicznym
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 5/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Piekarski zam. Kielce.

Pan Krzysztof Piekarski podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania merytoryczne i ogólne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegał odpowiadał bardzo dobrze. Komisja uznała, że wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują kandydata do objęcia ww. stanowiska.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
inspektora w dziale technicznym

(nr 5/2020)

     Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, kandydata zakwalifikowano do następnego etapu.

 


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor w Dziale technicznym
(nr 5/2020)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – bieżąca kontrola zasobów MZB pod względem zagrożeń bezpieczeństwa ich użytkowania oraz potrzeb remontowych, modernizacyjnych urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych
  nadzór i planowanie prac remontowych, modernizacyjnych
  przygotowywanie warunków technicznych w zakresie urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych
  przyjmowanie zgłoszeń o awariach i koordynowanie ich usuwania.

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe techniczne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: Dozoru do 15 KV
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: Eksploatacji do 15 KV
biegła obsługa komputera (Word, Excel oraz programów do kosztorysowania)
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
– minimum 5 letni staż pracy

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– umiejętność czytania, analizowania i interpretacji dokumentacji technicznej w tym kosztorysów budowlanych,
prawo jazdy kat B,
mile widziana znajomość technologii urządzeń dźwigowych (dźwigów osobowych)
mile widziane uprawnienia UDT w zakresie konserwacji dźwigów osobowo – towarowych
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej kwestionariusz-zatrudnienie (DOC) ),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oswiadczenia (DOC)),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  16 września 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 5/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Uroczyste otwarcie zespołu 14 lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 240 w Kielcach

Prezydent Miasta Kielce

zaprasza

na uroczyste otwarcie zespołu 14 lokali mieszkalnych
przy ulicy 1 Maja 240 w Kielcach (tzw. Jeziorany)
które odbędzie w dniu 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00.

Jest to zakończenie II etapu inwestycji w którym powstało 14 lokali mieszkalnych współfinansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Do 2023 roku powstanie łącznie 78 lokali mieszkalnych.
Obiekty będą zasilane w ciepło i ciepłą wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nabór na wolne stanowisko nr 4/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko inspektora w Dziale technicznym w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 4/2020)

 

 Informujemy, że konkurs na stanowisko został unieważniony.

 


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
na stanowisko 
inspektora w dziale technicznym

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, kandydata zakwalifikowano do następnego etapu.


p.o. Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale technicznym (nr 4/2020)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:

– bieżąca kontrola zasobów MZB pod względem zagrożeń bezpieczeństwa ich użytkowania oraz potrzeb remontowych, modernizacyjnych urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych
– nadzór i planowanie prac remontowych, modernizacyjnych
– przygotowywanie warunków technicznych w zakresie urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych
– przyjmowanie zgłoszeń o awariach i koordynowanie ich usuwania.

Warunki pracy:
narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:

– Wykształcenie:  średnie techniczne lub wyższe techniczne
– uprawnienia budowlane
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: Dozoru
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: Eksploatacji
– biegła obsługa komputera (Word, Excel oraz programów do kosztorysowania)
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
– minimum 5 letni staż pracy

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– umiejętność czytania, analizowania i interpretacji dokumentacji technicznej w tym kosztorysów budowlanych,
prawo jazdy kat B,
mile widziana znajomość technologii urządzeń dźwigowych (dźwigów osobowych)
mile widziane uprawnienia UDT w zakresie konserwacji dźwigów osobowo – towarowych
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej kwestionariusz-zatrudnienie (DOC) ),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oświadczenie (DOC)),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
– oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  20 sierpnia 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 4/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7) Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Obniżka czynszu w centrum Kielc (wybrane branże)

Informacja
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia nr 272/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 lipca 2020r.

od 1 sierpnia umożliwiamy obniżkę czynszu za najem lokali użytkowych, będących
w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, dla najemców prowadzących działalność
w centrum Kielc w branżach preferowanych, zanikających i chronionych, organizacji pożytku publicznego oraz najemców długoletnich.

Czynsz za najem lokalu użytkowego może zostać obniżony przez 12 miesięcy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym wniosek o obniżkę czynszu został pozytywnie rozpatrzony.

Branże, które mogą skorzystać z obniżonego czynszu:

 • księgarnie,
 • antykwariaty,
 • kina, muzea
 • galerie wystawiennicze,
 • biura podróży, turystyka
 • rękodzielnictwo, rzemiosło artystyczne
 • usługi maglowania, prasowania
 • usługi fryzjerskie
 • usługi pralnicze,
 • usługi szewskie,
 • usługi krawieckie, kuśnierskie
 • usługi modniarstwa, kapelusznictwa
 • usługi naprawy, serwisowe sprzętu AGD, RTV
 • usługi fotograficzne,
 • usługi ślusarskie, szklarskie
 • usługi tapicerskie, stolarskie
 • usługi kaletnictwa,
 • usługi zegarmistrzowskie,
 • usługi złotnictwa artystycznego,
 • usługi grawerskie w kamieniu i w metalu,
 • usługi małej poligrafii,
 • usługi lutnictwa, metaloplastyki

Za Centrum Miasta Kielce uważa się  obszar pomiędzy ulicami: Żelazna – Czarnowska –IX Wieków Kielc – Bodzentyńska – Kościuszki – Św. Leonarda – Ewangelicka – Śniadeckich – Seminaryjska – Ogrodowa –  Żytnia, określony w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

Za najemcę długoletniego uważa się najemcę lokalu użytkowego, który wynajmuje nieprzerwanie ten sam lokal użytkowy, będący w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach od co najmniej dziesięciu lat, niezależnie od jego lokalizacji na terenie Miasta Kielce.

Przez organizacje pożytku publicznego należy rozumieć organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku), które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

    

 • Wniosek o obniżkę czynszu z tytułu prowadzenia działalności w Centrum Miasta Kielce stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  272 /2020

 

 • Wniosek o obniżkę czynszu z tytułu co najmniej 10-letniego okresu najmu lokalu użytkowego stanowiący Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr  272 /2020

należy składać:

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr  272 /2020   Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 10 lipca 2020r. Kontakt w powyższej sprawie pod numerami :

 • tel. : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917

 

Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowak-Jeziorańskiego 53 w Kielcach – Wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną wraz z naprawą kominów oraz orynnowania.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie:

Przebudowy obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowak-Jeziorańskiego 53 w Kielcach – Wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną wraz z naprawą kominów oraz orynnowania.

 

Dokumenty:

Druki książeczek czynszowych

     Najemcy lokali, którzy przy dokonywaniu opłat za mieszkanie nie korzystają z drukowanych książeczek czynszowych  proszeni są o zgłoszenie tego faktu w terminie do 31.08.2020 do Miejskiego Zarządu Budynków poprzez:

– formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie http://mzb.kielce.pl/kontakt/

– za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mzb.kielce.pl

– listownie na adres Miejskiego Zarządu Budynków (25-004 Kielce, ul. I.J. Paderewskiego 20)

– pisemnie do skrzynki odbiorczej znajdującej się w wejściu do biura MZB – ul. Paderewskiego 20.

Do pobrania: Druk oświadczenia rezygnacji z książeczki opłat

Rozmiar tekstu
Kontrast