Aktualności

Nabór na wolne stanowisko nr 1/2022

2022-06-29

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 


na stanowisko podinspektor w Dziale eksploatacji i rozliczeń
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 1/2022)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Beata Szałas zam. Kielce.

Pani Beata Szałas spełniła wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 


2022-06-29

Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 1/2022)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 1 kandydata.


2022-06-06

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
nr 1/2022

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

Liczba lub wymiar etatu: 1.0

Główne obowiązki:

 • obsługa interesantów w Biurze Obsługi Klienta,
 • obsługa programu czynszowego,
 • prowadzenie rozliczeń kosztów mediów, naliczanie i rozliczanie opłat za lokale,
 • sporządzanie pism,
 • obsługa platformy dźwigowej

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe
miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 oraz na terenie gminy Kielce,
budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania konieczne:

– wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracja publiczna
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
– minimum 5 letni staż pracy
– znajomość programu Microsoft Office (Word, Excel)
– znajomość Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o ochronie danych osobowych
– znajomość przepisów o rachunkowości,

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność obsługi programu komputerowego do rozliczeń SŁONIE – Mieszczanin
– odporność na stres
– zdolność skutecznego radzenia sobie i rozwiązywania konfliktów
– łatwość nawiązywania kontaktów,
– komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach lub ukończeniu szkoły średniej),
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej www.mzb.kielce.pl ),
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej www.mzb.kielce.pl),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
– oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  17 czerwca 2022 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 1/2022 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Dodatek Osłonowy

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym od  4 stycznia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
Wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Druki wniosków w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Targowej 18, XII piętro lub wydrukować ze strony internetowej: mopr.kielce.pl.

Wypełnione druki wniosków można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 604 767 079, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r.

Regulacja stawek czynszu

Regulacja stawek czynszu

Miejski Zarząd Budynków informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 30.12.2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Kielce, od dnia 1.01.2022r.  maksymalna stawka czynszu wynosi:

 • dla lokali oddanych do użytkowania przed 1.01.2012r. w wysokości: 7,00 zł,
 • dla lokali oddanych do użytkowania po 1.01.2012r. w wysokości: 7,50 zł,
 • dla lokali wynajmowanych na zasadzie najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych – stawka czynszu pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. w wysokości: 1,60 zł.

Powyższe maksymalne stawki czynszu stanowią podstawę do ustalenia stawki czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu, przy uwzględnieniu czynników obniżających tę stawkę, określonych w §6 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XXXVII/723/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2021-2025”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią z Zarządzenia Nr 410/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 30.12.2021.

Mieszkanie za remont – III edycja

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta  nr 266/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku z późniejszymi zmianami,
Miejski Zarząd Budynków wspólnie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach przystępuje
do realizacji Programu „Mieszkanie za remont” – III edycja.

Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Kielce, którzy ubiegają się o najem mieszkania od Gminy Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Dyrektor MZB wyznaczył z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, 10 lokali mieszkalnych – pustostanów, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt.

Informacja zamieszczona poniżej zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie MZB i Urzędu Miasta Kielce oraz stronach internetowych MZB i Urzędu Miasta.

Informacja dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
 • średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:
  1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 1876,32 zł – 3127,20 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
  2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1250,88 zł – 1876,32 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1. Czerwonego Krzyża 3/13 10.01.2022 r. w godz.  10.30 – 12:30
2. Dąbrowska 1/4 10.01.2022 r. w godz.  13.30 – 15.30
3. Hoża 54/66 10.01.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
4. Marszałkowska 43/11 11.01.2022 r. w godz.  13.30 – 15.30
5. Karczówkowska 21/44 12.01.2022 r. w godz.  13.30 – 15.30
6. Jagiellońska 42/37 12.01.2022 r. w godz.     830 – 10.30
7. Lecha 15/45 13.01.2022 r. w godz.   8.30 – 10.30
8. Krakowska 6/65 13.01.2022 r. w godz. 13.30 – 15.30
9. Szczecińska 3/3 14.01.2022 r. w godz.   8.30 – 10.30
10. Źródłowa 20/39 14.01.2022 r. w godz. 13.30 – 15.30

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 51.

Przy dokonywaniu oględzin prosimy o zachowanie szczególnych warunków sanitarnych wynikających z ogłoszonego stanu epidemii COVID – 19 (maseczki zasłaniające nos i usta).

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta Wydział Mieszkalnictwa ul. Strycharska 6, wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 21.01.2022 r. włącznie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce (Wniosek do pobrania link), strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub od osoby, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia.  We wniosku można wskazać maksymalnie trzy adresy lokali przeznaczonych do remontu, w kolejności wynikającej ze stopnia zainteresowania poszczególnymi mieszkaniami.

W przypadku zgłoszenia się jednej osoby zainteresowanej remontem lokalu, umowę o remont zawiera się z tą osobą a w przypadku zgłoszenia się kilku osób, umowa zostanie zawarta z osobą, która wg kryteriów punktowych określonych w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce uzyskała największą ilość punktów. W przypadku osób z równą ilością punktów, o wyborze decydować będzie data złożenia wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat związanych z używaniem lokalu (media).

Za dochód uważa się :

 1. Wynagrodzenie za pracę na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło.
 2. Dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Uzyskiwane emerytury i renty .
 4. Dodatki kombatanckie, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny.
 5. Zasiłki chorobowe.
 6. Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 7. Alimenty na dzieci ( w tym : zaliczkę alimentacyjna oraz świadczenia pieniężne wypłacane
  w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych ).
 8. Stypendia studenckie, sportowe, o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom.

Nowe Jeziorany – oddajemy kolejne mieszkania

2021-09-14

Nowe Jeziorany

Zakończył się trzeci etap budowy nowego osiedla mieszkań komunalnych położonych u zbiegu ulic 1-go Maja – Łódzkiej – Hubalczyków.

Powstało kolejnych 15 lokali mieszkalnych: 5 lokali jednopokojowych i 10 lokali dwupokojowych. Do każdego prowadzi osobne wejście. Do lokali doprowadzone zostało ciepło i ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej.

I etap budowy nowego osiedla zakończył się w październiku 2019r, (oddano 8 mieszkań).

II etap inwestycji zakończył się sierpniu 2020r.(oddano 14 mieszkań).

Łącznie w oddanych już w I i II etapie  22 lokalach mieszkalnych zamieszkuje 75 osób.

Obecnie oddajemy mieszkańcom 15 lokali w zakończonym III etapie budowy.

Centralnie w nowym osiedlu zlokalizowany jest budynek, który pełni bardzo ważną rolę dla mieszkańców. Tutaj realizowane są różne pożyteczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych.  Swoje pomysły i przedsięwzięcia realizowane są przy wsparciu i pomocy wyspecjalizowanych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozpoczęto budowę kolejnych mieszkań w ramach budowy już IV etapu, który zakończony zostanie w połowie 2022r. Buduje się następnych 15 mieszkań.

Docelowo w tym miejscu do końca 2023r powstanie 78 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Podłączenie do sieci miejskiej jest jednym z elementów walki ze smogiem w naszym mieście. Znikają kominy z których do atmosfery emitowane były duże ilości zanieczyszczeń.

Strategia #KIELCE2030

Zapraszamy na cykl 4 spotkań konsultacyjnych projektu nowej Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku smart city”!

Każde spotkanie będzie dotyczyło innego celu strategicznego, sformułowanego w projekcie dokumentu Strategii. Podczas konsultacji dyskutować będziemy m.in. nad tym:

 • Czy są one sformułowane w jasny i zrozumiały sposób?
 • Czy odpowiadają na realne potrzeby kielczanek i kielczan?
 • W jaki sposób je zrealizować, czyli jakie projekty miasto powinno przeprowadzić w pierwszej kolejności?

Spotkanie online poświęcone celowi strategicznemu numer 1 MIASTO DLA KAŻDEGO odbędzie się w dniu 12.07. o godzinie 16:30.

Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/94845017005140

Spotkanie online poświęcone celowi strategicznemu numer 2 MIASTO SPRAWNE I AKTYWNE odbędzie się w dniu 13.07. o godzinie 16:30.

Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/947468456852645

Spotkanie online poświęcone celowi strategicznemu numer 3 MIASTO ROZWIJAJĄCE SIĘ odbędzie się w dniu 19.07. o godzinie 16:30.

Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/94866847314939

Spotkanie online poświęcone celowi strategicznemu numer 4 MIASTO, W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ odbędzie się w dniu 20.07. o godzinie 16:30.

Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/94715037334587

Po szczegółowe informacje nt. projektowanej Strategii, zapraszamy na http://www.um.kielce.pl/strategia-rozwoju-kielc-2030/ lub https://konsultacje.kielce.eu/

 

Urząd Miasta Kielce
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

IX Pakiet MZB wsparcia najemców lokali użytkowych.

Informacja
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Mając na względzie panującą nadal epidemię Prezydent Miasta Kielce wprowadził kolejne ułatwienia dla najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków.

W dniu 1 czerwca wdraża się  Zarządzenie Nr 181/2021 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad obniżki czynszu za najem lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, za miesiące: czerwiec i lipiec 2021r.

Jest to już IX Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych, dzięki któremu czynsz za miesiące: czerwiec  i lipiec 2021r. wynosić będzie 75% wysokości należnego czynszu określonego w umowie najmu.

Obniżka czynszu za miesiąc czerwiec i lipiec 2021 może zostać udzielona na pisemne, umotywowane Wnioski najemcy lokalu użytkowego prowadzącego działalność (na każdy miesiąc osobny Wniosek). Wnioski  mogą złożyć najemcy, którzy zawarli umowy najmu z Miejskim Zarządem Budynków w Kielcach przed dniem 1 czerwca 2021.

Wnioski należy składać do Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach do dnia:
a) 10 czerwca 2021 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (dot. obniżki czynszu za miesiąc czerwiec 2021)
b) 1 lipca 2021 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (dot. obniżki czynszu za miesiąc lipiec 2021)

Obniżenie czynszu za miesiące czerwiec, lipiec 2021r. nie dotyczy najemców lokali użytkowych, których wnioski o udzielenie 12 miesięcznego obniżenia czynszu na podstawie Zarządzenia Nr 272/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 10 lipca 2020r., w sprawie udzielenia obniżki czynszu za najem lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach dla najemców prowadzących działalność w Centrum Miasta Kielce w branżach preferowanych, zanikających i chronionych, organizacji pożytku publicznego oraz najemców długoletnich, zostały rozpatrzone pozytywnie

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 181/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 marca 2021r.

Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

 • tel. : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917

Zestawienie pakietów pomocowych

Nowy Punkt Obsługi – już otwarty

Mając na uwadze poprawę warunków i komfortu obsługi najemców, Miejski Zarząd Budynków otworzył dla Państwa nowy Punkt Obsługi, które mieści się w naszej siedzibie przy ul. Paderewskiego 20, w głębi podwórza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, została zamontowana zewnętrzna platforma, która umożliwia dotarcie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim bezpośrednio do pracowników naszej jednostki.

W pomieszczeniu przygotowano również skrzynkę podawczą, do której bez oczekiwania w kolejce, można umieścić swoje pismo, wniosek, faktury itp.

Dostosowując się do wymogów reżimu sanitarnego zainstalowano bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk.

Punkt Obsługi jest czynny w godzinach pracy Miejskiego Zarządu Budynków, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Serdecznie zapraszamy.

 Mieszkanie za remont – II edycja

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta  nr 266/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku,
Miejski Zarząd Budynków wspólnie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach przystępuje
do realizacji Programu „Mieszkanie za remont” – II edycja.

Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Kielce, którzy ubiegają się o najem mieszkania od Gminy Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Dyrektor MZB wyznaczył z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, 10 lokali mieszkalnych – pustostanów, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt.

Informacja zamieszczona poniżej zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie MZB i Urzędu Miasta Kielce oraz stronach internetowych MZB i Urzędu Miasta.

Informacja dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
 • średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:
  1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 1800 zł – 3000 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
  2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1200 zł – 1800 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1. Norwida 3/1 10.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
2. Piekoszowska 7/3 10.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
3. Piekoszowska 43/29 12.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
4. Warszawska 107/30 12.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
5. Piekoszowska 43/24 16.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
6. Warszawska 111/33 16.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
7. Warszawska 109/76 17.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
8. Żelazna 47-51A/26 17.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
9. Żeromskiego 20-24B/15 19.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
10. Pocieszka 20/21 19.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 54.

Przy dokonywaniu oględzin prosimy o zachowanie szczególnych warunków sanitarnych wynikających z ogłoszonego stanu epidemii COVID – 19 (maseczki zasłaniające nos i usta).

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 26.02.2021 r. włącznie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce (Wniosek do pobrania link), strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub od osoby, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia.

W przypadku zgłoszenia się jednej osoby zainteresowanej remontem lokalu, umowę o remont zawiera się z tą osobą a w przypadku zgłoszenia się kilku osób, umowa zostanie zawarta z osobą, która wg kryteriów punktowych określonych w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce uzyskała największą ilość punktów. W przypadku osób z równą ilością punktów, o wyborze decydować będzie data złożenia wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat związanych z używaniem lokalu (media).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

 1. Wynagrodzenia za pracę: w tym umów na czas nieokreślony, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych.
 2. Prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Uzyskiwanej emerytury, renty, renty rodzinnej.
 4. Pobieranych zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków przedemerytalnych.
 5. Uzyskanych odpraw i nagród pieniężnych.
 6. Pobieranych dodatków kombatanckich i dodatków kompensacyjnych.
 7. Uzyskiwanych stypendiów studenckich.
 8. Pobieranych alimentów.
 9. Uzyskiwanych dodatków za rozłąkę.
 10. Uzyskiwanych dywidend i innych dochodów np. z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.
 1. Pobieranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku, w tym: z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 2. Uzyskiwanych świadczeń opiekuńczych, w tym: świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, z tytułu zasiłku dla opiekuna.
 3. Uzyskiwanego świadczenia rodzicielskiego.
 4. Uzyskiwanych świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.
 5. Prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.