Aktualności

Nabór na wolne stanowisko nr 8/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektor w Dziale eksploatacji i rozliczeń
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 8/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Urszula Ślusarczyk – Sikora zam. Kielce.

Pani Urszula Ślusarczyk – Sikora spełniła wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała rzeczowych
i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na ww. stanowisku.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 8/2020)

  Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 1 kandydata.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 8/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – obsługa programu czynszowego, prowadzenie rozliczeń kosztów mediów, naliczanie
  i rozliczanie opłat za lokale, dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych, obsługa programu
  do kart przedpłatowych za media, obsługa interesantów,
 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe
  miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 oraz na terenie gminy Kielce, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Wymagania konieczne:
  – wykształcenie: wyższe ekonomiczne
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy w tym 3 lata na podobnym stanowisku
  – umiejętność obsługi programu do rozliczeń np. SŁONIE
  doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami
  – znajomość programu Microsoft Office (Word, Excel)
  – znajomość Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami
  – znajomość przepisów o rachunkowości,
 • Wymagania dodatkowe:
  – odporność na stres
  – łatwość nawiązywania kontaktów,
  – komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – CV i list motywacyjny,
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej (kwestionariusz-zatrudnienie )oraz w sekretariacie),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej ( oświadczenie  ) oraz w sekretariacie),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 8/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków

w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko nr 7/2020


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko księgowy w Dziale finansowo-księgowym
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 7/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Kowalska zam. Kielce.

Pani Monika Kowalska podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania merytoryczne i ogólne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała odpowiadał bardzo dobrze. Komisja uznała, że wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują kandydata do objęcia ww. stanowiska.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
na stanowisko 
księgowy w dziale finansowo – księgowym
(nr 7/2020)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, kandydata zakwalifikowano do następnego etapu.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
księgowy w dziale finansowo – księgowym
(nr 7/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

Liczba lub wymiar etatu: 1.0

Główne obowiązki:

– dekretacja i księgowanie faktur zakupu w programie finansowo-księgowym,
– prowadzenie rozliczeń VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
– rozliczanie inwentaryzacji,
– prowadzenie kont kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej oraz zaangażowania wydatków.

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane ekonomiczne),
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
– minimum 5 letni staż pracy w księgowości,
– obsługa programów Microsoft Office (Word, Excel),
– obsługa programu finansowo – księgowego,
– znajomość zagadnień związanych z ewidencją księgową środków trwałych,
– znajomość przepisów ustaw: o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych,
– znajomość przepisów Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
– znajomość przepisów Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– znajomość obsługi programu finansowo – księgowego F-K Firmy Mieszczanin,
– znajomość obsługi programu do ewidencji środków trwałych Firmy ENOVA.

– predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej (kwestionariusz-zatrudnienie )oraz w sekretariacie),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej ( oświadczenie  ) oraz w sekretariacie),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 7/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7) Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko nr 6/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektora w Dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 6/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Garbat zam. Kielce.

Pani Beata Garbat podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania merytoryczne i ogólne, związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała odpowiadał wyczerpująco. Komisja uznała, że wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują kandydata do objęcia ww. stanowiska.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektora w dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali

(nr 6/2020)

     Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 2 kandydatów.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali
(nr 6/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na lokale użytkowe, garaże, boksy i reklamy,
  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokali użytkowych powierzonych do zarządzania,
  przygotowywanie umów  najmu,
  przygotowywanie wniosków do Prezydenta Miasta Kielce, w sprawach najmu lokali, reklam,
  kwalifikacja i rozliczanie remontów lokali użytkowych,
 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce, jak również na terenie województwa świętokrzyskiego, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:
  Wykształcenie: wyższe preferowane  z zakresu budownictwa,
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 • Pozostałe wymagania dodatkowe:

prawo jazdy kat B,
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Uchwały Nr IX/157/2003 Rady Miejskiej w Kielcach wraz z póź. zm.;
Zarządzenia Nr 166 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2003 r. ze zm., Kodeksu cywilnego w zakresie najmu i dzierżawy, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy prawo budowlane,

– predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – CV i list motywacyjny,
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej: kwestionariusz-zatrudnienie oraz w sekretariacie),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oświadczenie oraz w sekretariacie),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 6/2020 r.) na adres:

 

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Uroczyste otwarcie zespołu 14 lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 240 w Kielcach

Prezydent Miasta Kielce

zaprasza

na uroczyste otwarcie zespołu 14 lokali mieszkalnych
przy ulicy 1 Maja 240 w Kielcach (tzw. Jeziorany)
które odbędzie w dniu 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00.

Jest to zakończenie II etapu inwestycji w którym powstało 14 lokali mieszkalnych współfinansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Do 2023 roku powstanie łącznie 78 lokali mieszkalnych.
Obiekty będą zasilane w ciepło i ciepłą wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Program Mieszkanie za Remont

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta  nr 266/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku, Miejski Zarząd Budynków wspólnie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach przystępuje do realizacji Programu „Mieszkanie za remont”.
Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Kielce, którzy ubiegają się o najem mieszkania od Gminy Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Dyrektor MZB wyznaczył z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, 9 lokali mieszkalnych – pustostanów, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt.


Informacja zamieszczona poniżej zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie MZB i Urzędu Miasta Kielce oraz stronach internetowych MZB i Urzędu Miasta.

Informacja dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
 • średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:
  1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 1800 zł – 3000 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
  2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1200 zł – 1800 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1. B. Chrobrego 83/63 05.08.2020 r. w godz.   8.30 – 10.30
2. Jagiellońska 34/44 04.08. 2020 r. w godz.   8.30 – 10.30
3. Jagiellońska 47/18 04.08. 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00
4. Jagiellońska 60/19 04.08. 2020 r. w godz. 13.30 – 15.30
5. Klonowa 38/8 06.08. 2020 r. w godz. 13.30 – 15.30
6. Lecha 7/16 05.08. 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00
7. Marszałkowska 51/14 06.08. 2020 r. w godz.   8.30 – 10.30
8. Piekoszowska 46/ 05.08. 2020 r. w godz. 13.30 – 15.30
9. Warszawska 97/75 06.08. 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 38.

Przy dokonywaniu oględzin prosimy o zachowanie szczególnych warunków sanitarnych wynikających z ogłoszonego stanu epidemii koronowirusa COVID – 19 (maseczki zasłaniające nos i usta).

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 10.08.2020 r. włącznie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce (Wniosek do pobrania link), strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub od osoby, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia.

W przypadku zgłoszenia się jednej osoby zainteresowanej remontem lokalu, umowę o remont zawiera się z tą osobą a w przypadku zgłoszenia się kilku osób, umowa zostanie zawarta z osobą, która wg kryteriów punktowych określonych w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce uzyskała największą ilość punktów. W przypadku osób z równą ilością punktów, o wyborze decydować będzie data złożenia wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat związanych z używaniem lokalu (media).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

 1. Wynagrodzenia za pracę: w tym umów na czas nieokreślony, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych.
 2. Prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Uzyskiwanej emerytury, renty, renty rodzinnej.
 4. Pobieranych zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków przedemerytalnych.
 5. Uzyskanych odpraw i nagród pieniężnych.
 6. Pobieranych dodatków kombatanckich i dodatków kompensacyjnych.
 7. Uzyskiwanych stypendiów studenckich.
 8. Pobieranych alimentów.
 9. Uzyskiwanych dodatków za rozłąkę.
 10. Uzyskiwanych dywidend i innych dochodów np. z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.
 1. Pobieranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku, w tym: z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 2. Uzyskiwanych świadczeń opiekuńczych, w tym: świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, z tytułu zasiłku dla opiekuna.
 3. Uzyskiwanego świadczenia rodzicielskiego.
 4. Uzyskiwanych świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.
 5. Prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

IV Pakiet MZB wsparcia najemców lokali użytkowych

Informacja
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia nr 258/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2020r w sprawie ustalenia za miesiąc lipiec 2020r zasad obniżki  stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z wprowadzeniem obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, udzielamy  dalszego wsparcia najemcom, którzy są użytkownikami komunalnych lokali użytkowych.

Jest to już IV Pakiet MZB wsparcia dla najemców, który daje możliwość skorzystania z obniżki czynszu w czasie trwania epidemii koronawirusa w 2020 r. Czynsz po spełnieniu warunków określonych w zarządzeniu wynosić będzie 80% wysokości należnego czynszu określonego w umowie najmu obowiązującego w miesiącu marcu 2020 r.

Obniżka może zostać udzielona na pisemny umotywowany wniosek najemcy prowadzącego działalność, której możliwość została prawnie ograniczona czasowo na skutek wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i innych aktów prawnych z tym związanych, jak również najemców, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia swojej działalności.

Wniosek  stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr  258 /2020 wraz z oświadczeniami:

lub

należy złożyć do dnia 13 LIPCA 2020r. :

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr  258 /2020   Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

 • tel. : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917

 

 

III Pakiet MZB wsparcia najemców lokali użytkowych

Informacja

Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Mając na względzie utrudnienia związane z prowadzeniem działalności w warunkach panującej nadal epidemii, Prezydent Miasta Kielce wprowadził kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, najemców i organizacji pozarządowych, którzy są użytkownikami komunalnych lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków.

W dniu 29 maja podpisane zostało Zarządzenie Nr  215 /2020 Prezydenta Miasta umożliwiające ubieganie się o obniżkę czynszu w miesiącu czerwcu 2020 r.

Jest to już III Pakiet MZB wsparcia dla najemców, który daje możliwość skorzystania z obniżki czynszu w czasie trwania epidemii koronawirusa w 2020 r. Czynsz po spełnieniu warunków określonych w Zarządzeniu wynosić będzie 40% wysokości należnego czynszu określonego w umowie najmu obowiązującego w miesiącu marcu 2020 r. Obniżka może zostać udzielona na pisemny umotywowany wniosek najemcy prowadzącego działalność, której możliwość została prawnie ograniczona czasowo na skutek wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i innych aktów prawnych z tym związanych, jak również najemców, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia swojej działalności.

Wniosek  stanowiący Załącznik (docx) do Zarządzenia Nr  215 /2020 wraz z oświadczeniami o:

lub

należy złożyć do dnia 12 czerwca 2020r. :

 • do Miejskiego Zarządu Budynków, ul. Paderewskiego 20 , lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej  biuro@mzb.kielce.pl, lub

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr  215 /2020   Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 maja 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

 • tel. : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917

Nabór na wolne stanowisko nr 1/2020

p.o. Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor w Dziale technicznym
(nr 1/2020)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:

– bieżąca kontrola zasobów MZB pod względem zagrożeń bezpieczeństwa ich użytkowania oraz potrzeb remontowych, modernizacyjnych urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych

nadzór i planowanie prac remontowych, modernizacyjnych

przygotowywanie warunków technicznych w zakresie urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych

przyjmowanie zgłoszeń o awariach i koordynowanie ich usuwania.

Warunki pracy:
narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe techniczne

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku: Dozoru

– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku: Eksploatacji

biegła obsługa komputera (Word, Excel oraz programów do kosztorysowania)

– obywatelstwo polskie,

– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,

– minimum 5 letni staż pracy

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– umiejętność czytania, analizowania i interpretacji dokumentacji technicznej w tym kosztorysów budowlanych,

prawo jazdy kat B,

mile widziana znajomość technologii urządzeń dźwigowych (dźwigów osobowych)

mile widziane uprawnienia UDT w zakresie konserwacji dźwigów osobowo – towarowych

wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

– znajomość: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

–  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej kwestionariusz-zatrudnienie (DOC) ),

– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oswiadczenia (DOC)),

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,

– oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 1/2020 r.) na adres:

 

Miejski Zarząd Budynków

w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.

2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem

3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.

5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.

8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).

9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych

Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych

 

Informujemy, że Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta, przedstawił Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych.

Pakiet przygotowany jest w odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Michała Brauna oraz Annę Myślińską, a także uchwałę Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Miasto Kielce wprowadza wiele ułatwień dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań zleconych przez miasto.

Wprowadzone w miesiącu kwietniu i maju, Pakiety MZB wsparcia dla najemców i przedsiębiorców, użytkujących lokale komunalne, znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, oferują pomoc także organizacjom pozarządowym. Wiele z nich już skorzystała z możliwości obniżki czynszu do wysokości 1 zł za lokal niezależnie od wielkości lokalu.

Przypominamy, że wnioski o obniżkę czynszu za miesiąc maj należy złożyć do Miejskiego Zarządu Budynków w terminie do 11 maja 2020r.

Więcej o Pakiecie Antykryzysowym dla Organizacji Pozarządowych na stronie Urzędu Miasta www.um.kielce.pl

II Pakiet MZB wsparcia dla przedsiębiorców i najemców.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
informuje
o wprowadzeniu II Pakietu MZB wsparcia dla przedsiębiorców i najemców.

Na podstawie Zarządzenia nr 175/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 kwietnia 2020r w sprawie ustalenia za miesiąc maj 2020r zasad obniżki  stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z wprowadzeniem obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, udzielamy  dalszego wsparcia przedsiębiorcom i najemcom, którzy są użytkownikami komunalnych lokali użytkowych.

II Pakiet MZB wsparcia daje najemcom możliwość skorzystania z obniżki czynszu za miesiąc maj 2020r, do wysokości 1 zł za lokal użytkowy, bez względu na wielkość powierzchni wynajmowanego lokalu użytkowego.

Obniżka może zostać udzielona na pisemny, wniosek najemcy prowadzącego działalność, której możliwość prowadzenia została prawnie ograniczona czasowo na skutek wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii jak również najemców, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia swojej działalności.

Wniosek  stanowiący Załącznik nr 1 (docx)  do Zarządzenia nr 175/2020 wraz z oświadczeniami o zaprzestaniu prowadzenia działalności (docx)  bądź o znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności (docx), należy złożyć do dnia 11 maja 2020r. :

 • do Miejskiego Zarządu Budynków, ul. Paderewskiego 20 , lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej  biuro@mzb.kielce.pl, lub

Prosimy o zapoznanie się z treścią  Zarządzenia 175/2020  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 kwietnia 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

 • tel : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917
Rozmiar tekstu
Kontrast