Aktualności

Nowe Jeziorany – oddajemy kolejne mieszkania

2021-09-14

Nowe Jeziorany

Zakończył się trzeci etap budowy nowego osiedla mieszkań komunalnych położonych u zbiegu ulic 1-go Maja – Łódzkiej – Hubalczyków.

Powstało kolejnych 15 lokali mieszkalnych: 5 lokali jednopokojowych i 10 lokali dwupokojowych. Do każdego prowadzi osobne wejście. Do lokali doprowadzone zostało ciepło i ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej.

I etap budowy nowego osiedla zakończył się w październiku 2019r, (oddano 8 mieszkań).

II etap inwestycji zakończył się sierpniu 2020r.(oddano 14 mieszkań).

Łącznie w oddanych już w I i II etapie  22 lokalach mieszkalnych zamieszkuje 75 osób.

Obecnie oddajemy mieszkańcom 15 lokali w zakończonym III etapie budowy.

Centralnie w nowym osiedlu zlokalizowany jest budynek, który pełni bardzo ważną rolę dla mieszkańców. Tutaj realizowane są różne pożyteczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych.  Swoje pomysły i przedsięwzięcia realizowane są przy wsparciu i pomocy wyspecjalizowanych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozpoczęto budowę kolejnych mieszkań w ramach budowy już IV etapu, który zakończony zostanie w połowie 2022r. Buduje się następnych 15 mieszkań.

Docelowo w tym miejscu do końca 2023r powstanie 78 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Podłączenie do sieci miejskiej jest jednym z elementów walki ze smogiem w naszym mieście. Znikają kominy z których do atmosfery emitowane były duże ilości zanieczyszczeń.

Strategia #KIELCE2030

Zapraszamy na cykl 4 spotkań konsultacyjnych projektu nowej Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku smart city”!

Każde spotkanie będzie dotyczyło innego celu strategicznego, sformułowanego w projekcie dokumentu Strategii. Podczas konsultacji dyskutować będziemy m.in. nad tym:

 • Czy są one sformułowane w jasny i zrozumiały sposób?
 • Czy odpowiadają na realne potrzeby kielczanek i kielczan?
 • W jaki sposób je zrealizować, czyli jakie projekty miasto powinno przeprowadzić w pierwszej kolejności?

Spotkanie online poświęcone celowi strategicznemu numer 1 MIASTO DLA KAŻDEGO odbędzie się w dniu 12.07. o godzinie 16:30.

Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/94845017005140

Spotkanie online poświęcone celowi strategicznemu numer 2 MIASTO SPRAWNE I AKTYWNE odbędzie się w dniu 13.07. o godzinie 16:30.

Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/947468456852645

Spotkanie online poświęcone celowi strategicznemu numer 3 MIASTO ROZWIJAJĄCE SIĘ odbędzie się w dniu 19.07. o godzinie 16:30.

Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/94866847314939

Spotkanie online poświęcone celowi strategicznemu numer 4 MIASTO, W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ odbędzie się w dniu 20.07. o godzinie 16:30.

Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/94715037334587

Po szczegółowe informacje nt. projektowanej Strategii, zapraszamy na http://www.um.kielce.pl/strategia-rozwoju-kielc-2030/ lub https://konsultacje.kielce.eu/

 

Urząd Miasta Kielce
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Nabór na wolne stanowisko nr 3/2021

2021-07-29

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 na stanowisko podinspektor w Dziale technicznym
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 3/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Sebastian Skalski zam. Kielce.

Pan Sebastian Skalski spełnił wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 


2021-07-29

Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektor w dziale technicznym
(nr 3/2021)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 3 kandydatów.

 


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w Dziale technicznym
(nr 3/2021)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

Liczba lub wymiar etatu: 1.0

Główne obowiązki:

– bieżąca kontrola zasobów MZB pod względem eksploatacji zasobów, zagrożeń bezpieczeństwa ich użytkowania oraz potrzeb remontowych i modernizacyjnych,
nadzór i planowanie prac remontowych, modernizacyjnych
przygotowywanie warunków technicznych dla zakresu niezbędnych robót,
przyjmowanie zgłoszeń o awariach i koordynowanie ich usuwania oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe
miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 (budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), na terenie gminy Kielce.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe lub średnie
biegła obsługa komputera (Word, Excel)
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
– minimum roczny staż pracy

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– umiejętność czytania, analizowania i interpretacji dokumentacji technicznej,
prawo jazdy kat B,
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach lub ukończeniu szkoły średniej),
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej www.mzb.kielce.pl ),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej www.mzb.kielce.pl),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  19 lipca 2021 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 3/2021 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

IX Pakiet MZB wsparcia najemców lokali użytkowych.

Informacja
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Mając na względzie panującą nadal epidemię Prezydent Miasta Kielce wprowadził kolejne ułatwienia dla najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków.

W dniu 1 czerwca wdraża się  Zarządzenie Nr 181/2021 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad obniżki czynszu za najem lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, za miesiące: czerwiec i lipiec 2021r.

Jest to już IX Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych, dzięki któremu czynsz za miesiące: czerwiec  i lipiec 2021r. wynosić będzie 75% wysokości należnego czynszu określonego w umowie najmu.

Obniżka czynszu za miesiąc czerwiec i lipiec 2021 może zostać udzielona na pisemne, umotywowane Wnioski najemcy lokalu użytkowego prowadzącego działalność (na każdy miesiąc osobny Wniosek). Wnioski  mogą złożyć najemcy, którzy zawarli umowy najmu z Miejskim Zarządem Budynków w Kielcach przed dniem 1 czerwca 2021.

Wnioski należy składać do Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach do dnia:
a) 10 czerwca 2021 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (dot. obniżki czynszu za miesiąc czerwiec 2021)
b) 1 lipca 2021 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (dot. obniżki czynszu za miesiąc lipiec 2021)

Obniżenie czynszu za miesiące czerwiec, lipiec 2021r. nie dotyczy najemców lokali użytkowych, których wnioski o udzielenie 12 miesięcznego obniżenia czynszu na podstawie Zarządzenia Nr 272/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 10 lipca 2020r., w sprawie udzielenia obniżki czynszu za najem lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach dla najemców prowadzących działalność w Centrum Miasta Kielce w branżach preferowanych, zanikających i chronionych, organizacji pożytku publicznego oraz najemców długoletnich, zostały rozpatrzone pozytywnie

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 181/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 marca 2021r.

Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

 • tel. : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917

Zestawienie pakietów pomocowych

Nowy Punkt Obsługi – już otwarty

Mając na uwadze poprawę warunków i komfortu obsługi najemców, Miejski Zarząd Budynków otworzył dla Państwa nowy Punkt Obsługi, które mieści się w naszej siedzibie przy ul. Paderewskiego 20, w głębi podwórza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, została zamontowana zewnętrzna platforma, która umożliwia dotarcie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim bezpośrednio do pracowników naszej jednostki.

W pomieszczeniu przygotowano również skrzynkę podawczą, do której bez oczekiwania w kolejce, można umieścić swoje pismo, wniosek, faktury itp.

Dostosowując się do wymogów reżimu sanitarnego zainstalowano bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk.

Punkt Obsługi jest czynny w godzinach pracy Miejskiego Zarządu Budynków, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Serdecznie zapraszamy.

 Mieszkanie za remont – II edycja

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta  nr 266/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku,
Miejski Zarząd Budynków wspólnie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach przystępuje
do realizacji Programu „Mieszkanie za remont” – II edycja.

Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Kielce, którzy ubiegają się o najem mieszkania od Gminy Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Dyrektor MZB wyznaczył z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, 10 lokali mieszkalnych – pustostanów, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt.

Informacja zamieszczona poniżej zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie MZB i Urzędu Miasta Kielce oraz stronach internetowych MZB i Urzędu Miasta.

Informacja dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
 • średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:
  1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 1800 zł – 3000 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
  2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1200 zł – 1800 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1. Norwida 3/1 10.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
2. Piekoszowska 7/3 10.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
3. Piekoszowska 43/29 12.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
4. Warszawska 107/30 12.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
5. Piekoszowska 43/24 16.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
6. Warszawska 111/33 16.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
7. Warszawska 109/76 17.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
8. Żelazna 47-51A/26 17.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
9. Żeromskiego 20-24B/15 19.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
10. Pocieszka 20/21 19.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 54.

Przy dokonywaniu oględzin prosimy o zachowanie szczególnych warunków sanitarnych wynikających z ogłoszonego stanu epidemii COVID – 19 (maseczki zasłaniające nos i usta).

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 26.02.2021 r. włącznie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce (Wniosek do pobrania link), strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub od osoby, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia.

W przypadku zgłoszenia się jednej osoby zainteresowanej remontem lokalu, umowę o remont zawiera się z tą osobą a w przypadku zgłoszenia się kilku osób, umowa zostanie zawarta z osobą, która wg kryteriów punktowych określonych w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce uzyskała największą ilość punktów. W przypadku osób z równą ilością punktów, o wyborze decydować będzie data złożenia wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat związanych z używaniem lokalu (media).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

 1. Wynagrodzenia za pracę: w tym umów na czas nieokreślony, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych.
 2. Prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Uzyskiwanej emerytury, renty, renty rodzinnej.
 4. Pobieranych zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków przedemerytalnych.
 5. Uzyskanych odpraw i nagród pieniężnych.
 6. Pobieranych dodatków kombatanckich i dodatków kompensacyjnych.
 7. Uzyskiwanych stypendiów studenckich.
 8. Pobieranych alimentów.
 9. Uzyskiwanych dodatków za rozłąkę.
 10. Uzyskiwanych dywidend i innych dochodów np. z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.
 1. Pobieranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku, w tym: z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 2. Uzyskiwanych świadczeń opiekuńczych, w tym: świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, z tytułu zasiłku dla opiekuna.
 3. Uzyskiwanego świadczenia rodzicielskiego.
 4. Uzyskiwanych świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.
 5. Prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Wpłaty gotówkowe bez prowizji w 2021 roku

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach informuje,
że obecnie nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji w oddziałach Banku ING.

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadza się możliwość wpłat gotówkowych
bez prowizji we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polska S.A. na terenie miasta Kielce.

 1. UP Kielce 12, ul. Henryka Sienkiewicza 7,
 2. UP Kielce 25, ul. Sandomierska 107,
 3. UP Kielce 14, ul. Zagórska 60,
 4. FUP Kielce 1, al. IX Wieków Kielc 3,
 5. UP Kielce 21, ul. Pocieszka 17,
 6. AP Kielce, ul. Stefana Okrzei 2 lok. 1a,
 7. FUP Kielce 12, ul. Krakowska 3,
 8. UP Kielce 1, Plac Niepodległości 2,
 9. FUP Kielce 23, ul. Bukowa 10,
 10. AP Kielce, ul. M. Ćwiklińskiej 9,
 11. AP Kielce, ul. Jagiellońska 15b,
 12. UP Kielce 3, uk. Barwinek 28,
 13. UP Kielce 11, ul. Piekoszowska 32,
 14. UP Kielce 27, ul. Warszawska 153,
 15. UP Kielce 9, ul. 1 Maja 154,
 16. AP Kielce, ul. W. Orkana 28,
 17. UP Kielce 23, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 77,
 18. FUP Kielce 23, os. Na Stoku 72K,
 19. AP Kielce, ul. Króla Władysława Jagiełły 15,
 20. AP Kielce, ul. Sieje 8b,
 21. UP Kielce 28, ul. Edmunda Massalskiego 8,
 22. AP Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77,
 23. AP Kielce, ul. Kredowa 8,
 24. AP Kielce, ul. Malików 69.

Uroczyste otwarcie zespołu 14 lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 240 w Kielcach

Prezydent Miasta Kielce

zaprasza

na uroczyste otwarcie zespołu 14 lokali mieszkalnych
przy ulicy 1 Maja 240 w Kielcach (tzw. Jeziorany)
które odbędzie w dniu 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00.

Jest to zakończenie II etapu inwestycji w którym powstało 14 lokali mieszkalnych współfinansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Do 2023 roku powstanie łącznie 78 lokali mieszkalnych.
Obiekty będą zasilane w ciepło i ciepłą wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Rozmiar tekstu
Kontrast