Aktualności

Zaproszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

Zaprasza

Na uroczyste otwarcie 15 lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja w Kielcach (tzw. Jeziorany), które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 10:00.

Jest to zakończenie IV etapu inwestycji, w którym 15 lokali mieszkalnych współfinansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do połowy roku 2024 roku powstanie łącznie 78 lokali mieszkalnych. Obiekty będą zasilane w ciepło i ciepłą wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Uchwała Krajobrazowa

Uchwała Krajobrazowa

W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  (dnia 28 kwietnia 2022r. poz. 1694) Uchwały Nr LX/1188/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 2022r.  „w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, informujemy:

 aby uzyskać pozwolenie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach na umieszczenie szyldów, tablic reklamowych itp. na nieruchomościach będących w zasobach Gminy Kielce, należy dostosować się do regulacji zawartych w przywołanej uchwale.

Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – etap V

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ DOPŁAT

W BANKU GOSPODARKI KRAJOWEJ

 

Budowa zespołu lokali mieszkalnych

przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – etap V

 

Dofinansowanie: 12 045 679,20zł

Całkowita wartość: 14 171 387,30 zł

 

Inwestycja obejmuje kolejny, V etap budowy budynków mieszkalnych na terenie działki nr ewid. 19/12 obręb 005 w Kielcach.

W zakres tego etapu wchodzi budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z 26 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1.036,76 m2, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

 

Nabór na wolne stanowisko nr 3/2022

2022-12-20

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Główny Księgowy

w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 3/2022)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Urszula Grabowska zam. Kielce.

Pani Urszula Grabowska spełniła wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 


2022-12-20

Informacja o liczbie kandydatów

spełniających wymogi formalne na stanowisko

Głównego Księgowego Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

(nr 3/2022)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 2 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 2 kandydatów.


2022-11-17

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
(nr 3/2022)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki,
  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki,
  przygotowywanie rocznego planu finansowego jednostki,
  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym,
  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji   finansowych i gospodarczych,
  analizowanie i kontrolowanie wykonania planu finansowego,
  przygotowywanie sprawozdań finansowych z działalności jednostki,
  inne prace wynikające z potrzeb jednostki lub zlecone przez kierownika jednostki.

 

 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:
  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, ekonomiczne wyższe zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  – znajomość zagadnień związanych z ewidencją księgową środków trwałych,
  – znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  – znajomość przepisów ustaw: PIT, CIT, VAT, ZUS, o rachunkowości, o finansach publicznych,
  – znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  – obsługa programów Microsoft Office (Word, Excel),
 • Pozostałe wymagania dodatkowe:
  – znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i gospodarki komunalno- mieszkaniowej,
  – znajomość obsługi programu finansowo – księgowego F-K,
  – mile widziana praca w jednostce budżetowej,
  – doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi.
  – predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – CV i list motywacyjny,
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej  kwestionariusz-zatrudnienie (DOC(PDF) oraz w sekretariacie),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oświadczenie (DOC) (PDF) oraz w sekretariacie),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
  oświadczenie kandydata, o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych* w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 3/2022 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.

2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.

3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się
o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.

5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7) Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.

8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).

9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Nabór na wolne stanowisko nr 2/2022

2022-12-20

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko kierownik w Dziale technicznym

w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 2/2022)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko konkurs został nierozstrzygnięty.

 


2022-12-20

Informacja o liczbie kandydatów

spełniających wymogi formalne na stanowisko

kierownik w dziale technicznym

(nr 2/2022)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 2 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 1 kandydata.


2022-11-15

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
kierownik Działu technicznego
(nr 2/2022)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 1. Główne obowiązki:
  – Nadzór nad bieżącą kontrolą zasobów powierzonych pracownikom Działu technicznego pod względem bezpieczeństwa i efektywności ich użytkowania, konserwacji, potrzeb remontowych, usuwania występujących zagrożeń oraz utrzymania porządku.
  –  Nadzór nad kontrolą stanu technicznego budynków i lokali prowadzoną przez pracowników Działu technicznego w powierzonych zasobach.
  –  Udział i nadzór w likwidacji skutków zdarzeń losowych (pożar, powódź, awarie techniczne).
  –  Nadzór nad przygotowaniem procesu projektowania zadań inwestycyjnych i remontowych objętych planem rzeczowo – finansowym w danym roku kalendarzowym.

Warunki pracy:
narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania konieczne:
wykształcenie: wyższe techniczne
biegła obsługa komputera (Word, Excel)
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
– minimum 5 letni staż pracy

 

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– umiejętność czytania, analizowania i interpretacji dokumentacji technicznej w tym kosztorysów budowlanych,
prawo jazdy kat B,
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych,
mile widziana umiejętność kosztorysowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej: kwestionariusz-zatrudnienie (DOC) (PDF)),
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej: oświadczenie (DOC) (PDF)),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
oświadczenie kandydata, o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych* w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  30 listopada 2022 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 2/2022 r.) na adres:

 

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.

2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.

3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.

5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.

8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).

9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Mieszkanie za remont – IV edycja

Na podstawie Zarządzenia nr 266/2020 Prezydenta Miasta Kielce  z dnia 8 lipca 2020 roku z późniejszymi zmianami, Miejski Zarząd Budynków wspólnie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach przystępuje
do realizacji Programu „Mieszkanie za remont” – IV edycja.

Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Kielce, którzy ubiegają się o najem mieszkania od Gminy Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Dyrektor MZB wyznaczył z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, 15 lokali mieszkalnych – pustostanów, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt.

Informacja zamieszczona poniżej zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie MZB i Urzędu Miasta Kielce oraz stronach internetowych MZB i Urzędu Miasta.

Informacja dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
 • średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:
  1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 2007,70 zł – 3346,10 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
  2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1338,44 zł –2007,70 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1. Chałubińskiego 36/10 21.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
2. Chrobrego 85/29 21.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
3. Bodzentyńska 11/5 21.11.2022 r. w godz.  13.00 – 15:00
4. Żeromskiego 20-24B/42 22.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
5. Seminaryjska 23/8 22.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
6. Grunwaldzka 29/41 23.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
7. Lecha 21/37 23.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
8. Malików 150C/1 23.11.2022 r. w godz.  12.30 – 14.30
9. Malików 150C/205 23.11.2022 r. w godz.  12.30 – 14.30
10. Rynek 14/6 24.11.2022 r. w godz.    9.00 – 11.00
11. Gagarina 12/24A 24.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
12. Skibińskiego 6/6 24.11.2022 r. w godz.  12.00 – 14.00
13. Ściegiennego 270A/10 25.11.2022 r. w godz.    8.00 – 10.00
14. Wesoła 38/6 25.11.2022 r. w godz.  10.30 – 12.30
15. Św. Leonarda 8/9 25.11.2022 r. w godz.  13.00 – 15.00

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 54.

Przy dokonywaniu oględzin prosimy o zachowanie szczególnych warunków sanitarnych wynikających z ogłoszonego stanu epidemii COVID – 19.

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta Wydział Mieszkalnictwa ul. Strycharska 6, wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 02.12.2022 r. włącznie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce (Wniosek do pobrania link), strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub od osoby, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia.  We wniosku można wskazać maksymalnie trzy adresy lokali przeznaczonych do remontu, w kolejności wynikającej ze stopnia zainteresowania poszczególnymi mieszkaniami.

W przypadku zgłoszenia się jednej osoby zainteresowanej remontem lokalu, umowę o remont zawiera się z tą osobą a w przypadku zgłoszenia się kilku osób, umowa zostanie zawarta z osobą, która wg kryteriów punktowych określonych w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce uzyskała największą ilość punktów. W przypadku osób z równą ilością punktów, o wyborze decydować będzie data złożenia wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat związanych z używaniem lokalu (media).

Za dochód uważa się :

 1. Wynagrodzenie za pracę na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło.
 2. Dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Uzyskiwane emerytury i renty .
 4. Dodatki kombatanckie, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny.
 5. Zasiłki chorobowe.
 6. Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 7. Alimenty na dzieci ( w tym : zaliczkę alimentacyjna oraz świadczenia pieniężne wypłacane
  w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych ).
 8. Stypendia studenckie, sportowe, o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom.
 9. Diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.
 10. Należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku oraz należności uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.
 11. Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe.
 12. Świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
 13. Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego.
 14. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej pomniejszone o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 15. Kwoty otrzymywane jako zwrot podatku.
 16. Świadczenia pieniężne otrzymywane przez działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
 17. Świadczenie rodzicielskie.
 18. Zasiłek macierzyński.

Do dochodu nie wlicza się kwot uzyskanych z : zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek opiekuńczy), świadczenia  wychowawczego 500+, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej), dodatku mieszkaniowego, energetycznego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samoegzystencji, dodatkowego świadczenia pieniężnego dla emerytów- tzw. trzynastka i czternastka, nieopodatkowanej pomocy rodziny, prac dorywczych.

Dochody podlegające opodatkowaniu pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu, należny podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

 

Wymagane dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody:

 1. Zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy.
 2. Decyzja lub zaświadczenie o wysokości świadczeń pobieranych z ZUS.
 3. Zaświadczenie o wysokości pobranych stypendiów.
 4. Zaświadczenie o wysokości zwróconego podatku.
 5. W przypadku osób uprawnionych do otrzymywania alimentów: wyrok sądu, ugoda sądowa lub ugoda zawarta przed mediatorem lub inny tytuł wykonawczy dotyczący zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, oświadczenie lub zaświadczenie od komornika dotyczący skuteczności ściągania świadczeń alimentacyjnych.
 6. W przypadku osób zobowiązanych do płacenia alimentów na rzecz innych osób: dokument dotyczący zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz potwierdzenie przelewu lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w okresie deklarowanym.

Profilaktyka jodowa

PROFILAKTYKA JODOWA

Ulotka informacyjna Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca profilaktyki jodowej:

Broszura_informacyjna (PDF)

 

Punkty wydawania tabletek jodku potasu w obrębie Gminy Kielce:

 • Targi Kielce, ul. Zakładowa 1
 • Przedszkole Samorządowe nr 18, ul. Malików 3
 • Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Jurajska 7 (dwa punkty wydawania)
 • Przedszkole Samorządowe nr 34, al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 15
 • Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Biskupa Adama Naruszewicza 16
 • Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Biskupa Adama Naruszewicza 25
 • Przedszkole Samorządowe nr 9, ul. Władysław Orkana 32
 • Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Marszałkowska 96
 • V Liceum Ogólnokształcące, ul. Marszałkowska 96
 • Przedszkole Samorządowe nr 6, ul. Bukowa 8
 • Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27, ul. Marszałkowska 11A
 • Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Targowa 3
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Warszawska 340
 • Przedszkole nr 19 Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi, os. Na Stoku 98
 • Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
 • Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30
 • Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Marii Krzyżanowskiej 8 (dwa punkty wydawania)
 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Leopolda Staffa 7
 • Przedszkole Samorządowe nr 29, ul. Tytusa Chałubińskiego 32
 • Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
 • Przedszkole Samorządowe nr 26, ul. Piekoszowska 42
 • Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zimna 16
 • Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wspólna 17
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11, ul. Jasna 20/22
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Wróbla 5
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Górnicza 64
 • Zespół Szkół nr 2, ul. Jagiellońska 90
 • Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Krzemionkowa 1
 • Szkoła Podstawowa nr 20, al. Górników Staszicowskich 22A
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5
 • II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9
 • Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Prosta 27A
 • Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Majora Jurija Gagarina 3
 • Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8, ul. Stanisława Żółkiewskiego 12
 • Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Adolfa Dygasińskiego 6
 • Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Leszczyńska 8
 • Przedszkole Samorządowe nr 30, ul. Wielkopolska 15
 • Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Kujawska 18
 • Przedszkole Samorządowe nr 4, ul. Kujawska 21
 • Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Karola Szymanowskiego 5
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Sandomierska 249
 • Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Barwinek 31
 • Przedszkole Samorządowe nr 3, ul. Barwinek 33
 • Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Łanowa 68

 

Nabór na wolne stanowisko nr 1/2022

2022-06-29

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 


na stanowisko podinspektor w Dziale eksploatacji i rozliczeń
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 1/2022)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Beata Szałas zam. Kielce.

Pani Beata Szałas spełniła wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 


2022-06-29

Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 1/2022)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 1 kandydata.


2022-06-06

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
nr 1/2022

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

Liczba lub wymiar etatu: 1.0

Główne obowiązki:

 • obsługa interesantów w Biurze Obsługi Klienta,
 • obsługa programu czynszowego,
 • prowadzenie rozliczeń kosztów mediów, naliczanie i rozliczanie opłat za lokale,
 • sporządzanie pism,
 • obsługa platformy dźwigowej

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe
miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 oraz na terenie gminy Kielce,
budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania konieczne:

– wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracja publiczna
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
– minimum 5 letni staż pracy
– znajomość programu Microsoft Office (Word, Excel)
– znajomość Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o ochronie danych osobowych
– znajomość przepisów o rachunkowości,

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność obsługi programu komputerowego do rozliczeń SŁONIE – Mieszczanin
– odporność na stres
– zdolność skutecznego radzenia sobie i rozwiązywania konfliktów
– łatwość nawiązywania kontaktów,
– komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach lub ukończeniu szkoły średniej),
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej www.mzb.kielce.pl ),
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej www.mzb.kielce.pl),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
– oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  17 czerwca 2022 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 1/2022 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Dodatek Osłonowy

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym od  4 stycznia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
Wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Druki wniosków w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Targowej 18, XII piętro lub wydrukować ze strony internetowej: mopr.kielce.pl.

Wypełnione druki wniosków można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 604 767 079, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r.