Aktualności

Nabór na wolne stanowisko nr 1/2022

2022-06-29

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 


na stanowisko podinspektor w Dziale eksploatacji i rozliczeń
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 1/2022)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Beata Szałas zam. Kielce.

Pani Beata Szałas spełniła wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 


2022-06-29

Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 1/2022)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 1 kandydata.


2022-06-06

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
nr 1/2022

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

Liczba lub wymiar etatu: 1.0

Główne obowiązki:

 • obsługa interesantów w Biurze Obsługi Klienta,
 • obsługa programu czynszowego,
 • prowadzenie rozliczeń kosztów mediów, naliczanie i rozliczanie opłat za lokale,
 • sporządzanie pism,
 • obsługa platformy dźwigowej

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe
miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 oraz na terenie gminy Kielce,
budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania konieczne:

– wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracja publiczna
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
– minimum 5 letni staż pracy
– znajomość programu Microsoft Office (Word, Excel)
– znajomość Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o ochronie danych osobowych
– znajomość przepisów o rachunkowości,

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność obsługi programu komputerowego do rozliczeń SŁONIE – Mieszczanin
– odporność na stres
– zdolność skutecznego radzenia sobie i rozwiązywania konfliktów
– łatwość nawiązywania kontaktów,
– komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach lub ukończeniu szkoły średniej),
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej www.mzb.kielce.pl ),
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej www.mzb.kielce.pl),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
– oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  17 czerwca 2022 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 1/2022 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Dodatek Osłonowy

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym od  4 stycznia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
Wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Druki wniosków w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Targowej 18, XII piętro lub wydrukować ze strony internetowej: mopr.kielce.pl.

Wypełnione druki wniosków można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 604 767 079, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r.

Regulacja stawek czynszu

Regulacja stawek czynszu

Miejski Zarząd Budynków informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 30.12.2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Kielce, od dnia 1.01.2022r.  maksymalna stawka czynszu wynosi:

 • dla lokali oddanych do użytkowania przed 1.01.2012r. w wysokości: 7,00 zł,
 • dla lokali oddanych do użytkowania po 1.01.2012r. w wysokości: 7,50 zł,
 • dla lokali wynajmowanych na zasadzie najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych – stawka czynszu pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. w wysokości: 1,60 zł.

Powyższe maksymalne stawki czynszu stanowią podstawę do ustalenia stawki czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu, przy uwzględnieniu czynników obniżających tę stawkę, określonych w §6 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XXXVII/723/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2021-2025”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią z Zarządzenia Nr 410/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 30.12.2021.

Mieszkanie za remont – III edycja

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta  nr 266/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku z późniejszymi zmianami,
Miejski Zarząd Budynków wspólnie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach przystępuje
do realizacji Programu „Mieszkanie za remont” – III edycja.

Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Kielce, którzy ubiegają się o najem mieszkania od Gminy Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Dyrektor MZB wyznaczył z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, 10 lokali mieszkalnych – pustostanów, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt.

Informacja zamieszczona poniżej zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie MZB i Urzędu Miasta Kielce oraz stronach internetowych MZB i Urzędu Miasta.

Informacja dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
 • średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:
  1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 1876,32 zł – 3127,20 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
  2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1250,88 zł – 1876,32 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1. Czerwonego Krzyża 3/13 10.01.2022 r. w godz.  10.30 – 12:30
2. Dąbrowska 1/4 10.01.2022 r. w godz.  13.30 – 15.30
3. Hoża 54/66 10.01.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
4. Marszałkowska 43/11 11.01.2022 r. w godz.  13.30 – 15.30
5. Karczówkowska 21/44 12.01.2022 r. w godz.  13.30 – 15.30
6. Jagiellońska 42/37 12.01.2022 r. w godz.     830 – 10.30
7. Lecha 15/45 13.01.2022 r. w godz.   8.30 – 10.30
8. Krakowska 6/65 13.01.2022 r. w godz. 13.30 – 15.30
9. Szczecińska 3/3 14.01.2022 r. w godz.   8.30 – 10.30
10. Źródłowa 20/39 14.01.2022 r. w godz. 13.30 – 15.30

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 51.

Przy dokonywaniu oględzin prosimy o zachowanie szczególnych warunków sanitarnych wynikających z ogłoszonego stanu epidemii COVID – 19 (maseczki zasłaniające nos i usta).

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta Wydział Mieszkalnictwa ul. Strycharska 6, wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 21.01.2022 r. włącznie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce (Wniosek do pobrania link), strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub od osoby, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia.  We wniosku można wskazać maksymalnie trzy adresy lokali przeznaczonych do remontu, w kolejności wynikającej ze stopnia zainteresowania poszczególnymi mieszkaniami.

W przypadku zgłoszenia się jednej osoby zainteresowanej remontem lokalu, umowę o remont zawiera się z tą osobą a w przypadku zgłoszenia się kilku osób, umowa zostanie zawarta z osobą, która wg kryteriów punktowych określonych w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce uzyskała największą ilość punktów. W przypadku osób z równą ilością punktów, o wyborze decydować będzie data złożenia wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat związanych z używaniem lokalu (media).

Za dochód uważa się :

 1. Wynagrodzenie za pracę na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło.
 2. Dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Uzyskiwane emerytury i renty .
 4. Dodatki kombatanckie, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny.
 5. Zasiłki chorobowe.
 6. Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 7. Alimenty na dzieci ( w tym : zaliczkę alimentacyjna oraz świadczenia pieniężne wypłacane
  w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych ).
 8. Stypendia studenckie, sportowe, o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Zarządu Budynków

Ogłoszenie 2021-11-22

Stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 277/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne ogłoszenie zawiera:

Informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Zarządu Budynków (PDF)

Nowe Jeziorany – oddajemy kolejne mieszkania

2021-09-14

Nowe Jeziorany

Zakończył się trzeci etap budowy nowego osiedla mieszkań komunalnych położonych u zbiegu ulic 1-go Maja – Łódzkiej – Hubalczyków.

Powstało kolejnych 15 lokali mieszkalnych: 5 lokali jednopokojowych i 10 lokali dwupokojowych. Do każdego prowadzi osobne wejście. Do lokali doprowadzone zostało ciepło i ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej.

I etap budowy nowego osiedla zakończył się w październiku 2019r, (oddano 8 mieszkań).

II etap inwestycji zakończył się sierpniu 2020r.(oddano 14 mieszkań).

Łącznie w oddanych już w I i II etapie  22 lokalach mieszkalnych zamieszkuje 75 osób.

Obecnie oddajemy mieszkańcom 15 lokali w zakończonym III etapie budowy.

Centralnie w nowym osiedlu zlokalizowany jest budynek, który pełni bardzo ważną rolę dla mieszkańców. Tutaj realizowane są różne pożyteczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych.  Swoje pomysły i przedsięwzięcia realizowane są przy wsparciu i pomocy wyspecjalizowanych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozpoczęto budowę kolejnych mieszkań w ramach budowy już IV etapu, który zakończony zostanie w połowie 2022r. Buduje się następnych 15 mieszkań.

Docelowo w tym miejscu do końca 2023r powstanie 78 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Podłączenie do sieci miejskiej jest jednym z elementów walki ze smogiem w naszym mieście. Znikają kominy z których do atmosfery emitowane były duże ilości zanieczyszczeń.