Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mzb.kielce.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. Data publikacji strony internetowej:  2006 rok
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-25
 3. Strona internetowa jest częściowo (90%)  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeniu wymienionych poniżej:
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, elementy na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) mogą być nieobsługiwane przez czytniki dla osób niepełnosprawne, zdjęcia mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji istotnych zadań.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • dla 2 elementów iframe nie zdefiniowano atrybutów title – nazwa
  • 16 linków nie ma treści tekstowej ani tytułu oraz  atrybutu alt
  • 2 elementy formularzy kontaktowych nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych
  • treści opublikowane wcześniej niż ostatnia aktualizacja 2018 mogą być nie wypełni dostępne
 4. Strona jest na bieżąco aktualizowana treścią oraz modyfikowana dla zapewnienia pełnej dostępności.
 5. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31
 1. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz z pomocą testu Test – European Internet Inclusion Initiative, udostępnionego pod adresem http://checkers.eiii.eu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Mariola Jończyk, mariola.jonczyk@mzb.kielce.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 36 76 720. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Budynek Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach ul. Paderewskiego 20
 • Do pomieszczeń MZB prowadzi wejście z klatki schodowej bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 


2021-03-29  Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego


 

Kontakt : Mariola Jończyk, tel.41 36 76 720, Paderewskiego 20, pok. 302, e-mail mariola.jonczyk@mzb.kielce.pl