Statut

STATUT
Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

I
Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, zwany dalej „MZB” jest jednostką budżetową Miasta Kielce i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
 3. ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.z 2002 r. Nr 76 poz.694 późn. zm.)

§ 2

Siedziba MZB mieści się w Kielcach.

II
Przedmiot i zakres działania

§ 3

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przedmiotem działania MZB jest zarządzanie:
  1) wchodzącymi do mieszkaniowego zasobu Gminy Kielce lokalami mieszkalnymi i budynkami wraz z gruntami i urządzeniami do nich przynależnymi, a także lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostającymi w posiadaniu samoistnym Gminy Kielce.
  2) udziałami Gminy Kielce we wspólnotach mieszkaniowych.
  3) nieruchomościami zabudowanymi osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu dla których nie ustanowiono kuratora.
 2. Zarządzanie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje sprzedaży.

§ 4

Przedmiotem działania MZB może być także wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, powierzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

§ 5

Zadanie określone w § 3 ust. 1 obejmuje w szczególności:

 1. reprezentowanie i wykonywanie uprawnień właścicielskich Miasta w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych oraz w innych nieruchomościach w których Miasto posiada udziały,
 2. przeprowadzanie przetargów na wynajem lokali użytkowych oraz zawieranie i wypowiadanie tych umów,
 3. zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz ich wypowiadanie,
 4. zawieranie umów najmu dla lokali mieszkalnych, określonych w § 3 ust.1 pkt 3,
 5. dokonywanie rozliczeń należności wynikających z tytułu najmu nieruchomości oraz ich windykacja,
 6. dokonywanie rozliczeń i analizowanie kosztów sprawowanego zarządu nieruchomościami,
 7. planowanie robót remontowych i modernizacyjnych wynikających z okresowych przeglądów technicznych i innych potrzeb nieruchomości,
 8. czynności w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów lokali, infrastruktury i budynków,
 9. zawieranie umów o adaptację pomieszczeń strychów, suszarni, pralni itp. na cele mieszkalne zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz ich wypowiadanie,
 10. prowadzenie ewidencji zasobów nieruchomości powierzonych MZB do gospodarowania, o których mowa w § 4 oraz ewidencji zasobów, o których mowa w § 3 ust. 1,
 11. prowadzenie spraw sądowych wynikających z zakresu działań MZB określonych niniejszym statutem.

§ 6

MZB może powierzyć wykonywanie niektórych czynności związanych z bieżącą obsługą nieruchomości, uprawnionym podmiotom zewnętrznym.

III
Nadzór nad MZB

§ 7

Nadzór nad Miejskim Zarządem Budynków sprawuje Prezydent Miasta Kielce.

§ 8

Prezydent Miasta Kielce:
1) dokonuje oceny działalności MZB pod kątem wykonywania zadań i wykorzystania środków finansowych,
2) zatwierdza strukturę oraz regulamin organizacyjny MZB na wniosek dyrektora MZB,
3) zatrudnia i zwalnia oraz określa wynagrodzenie dyrektora MZB.

IV
Organizacja MZB

§ 9

 1. MZB kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
 2. Dyrektor zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym MZB.
 3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
 4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.
 5. Zastępcę dyrektora i głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor MZB.
 6. Zastępca Dyrektora i główny księgowy działają w ramach umocowań udzielonych im przez Dyrektora MZB i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

§ 10

 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników MZB.
 2. Do podstawowych praw i obowiązków Dyrektora w tym zakresie należy w szczególności:
  1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników MZB,
  2) określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
  3) ustalanie regulaminu pracy MZB.

§ 11

Szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym MZB.

V
Gospodarka finansowa MZB

§ 12

MZB jest jednostką budżetową objętą budżetem Miasta Kielce.

§ 13

 1. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej MZB stanowi plan dochodów i wydatków.
 2. Gospodarkę finansową Miejskiego Zarządu Budynków regulują przepisy ustawy, o których mowa w §1 pkt 2 i 3.

VI
Postanowienia końcowe

§ 14

Zmian w Statucie MZB dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.