Mieszkanie za remont – IV edycja

Na podstawie Zarządzenia nr 266/2020 Prezydenta Miasta Kielce  z dnia 8 lipca 2020 roku z późniejszymi zmianami, Miejski Zarząd Budynków wspólnie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach przystępuje
do realizacji Programu „Mieszkanie za remont” – IV edycja.

Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Kielce, którzy ubiegają się o najem mieszkania od Gminy Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Dyrektor MZB wyznaczył z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, 15 lokali mieszkalnych – pustostanów, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt.

Informacja zamieszczona poniżej zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie MZB i Urzędu Miasta Kielce oraz stronach internetowych MZB i Urzędu Miasta.

Informacja dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
 • średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:
  1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 2007,70 zł – 3346,10 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
  2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1338,44 zł –2007,70 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1. Chałubińskiego 36/10 21.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
2. Chrobrego 85/29 21.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
3. Bodzentyńska 11/5 21.11.2022 r. w godz.  13.00 – 15:00
4. Żeromskiego 20-24B/42 22.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
5. Seminaryjska 23/8 22.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
6. Grunwaldzka 29/41 23.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
7. Lecha 21/37 23.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
8. Malików 150C/1 23.11.2022 r. w godz.  12.30 – 14.30
9. Malików 150C/205 23.11.2022 r. w godz.  12.30 – 14.30
10. Rynek 14/6 24.11.2022 r. w godz.    9.00 – 11.00
11. Gagarina 12/24A 24.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
12. Skibińskiego 6/6 24.11.2022 r. w godz.  12.00 – 14.00
13. Ściegiennego 270A/10 25.11.2022 r. w godz.    8.00 – 10.00
14. Wesoła 38/6 25.11.2022 r. w godz.  10.30 – 12.30
15. Św. Leonarda 8/9 25.11.2022 r. w godz.  13.00 – 15.00

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 54.

Przy dokonywaniu oględzin prosimy o zachowanie szczególnych warunków sanitarnych wynikających z ogłoszonego stanu epidemii COVID – 19.

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta Wydział Mieszkalnictwa ul. Strycharska 6, wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 02.12.2022 r. włącznie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce (Wniosek do pobrania link), strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub od osoby, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia.  We wniosku można wskazać maksymalnie trzy adresy lokali przeznaczonych do remontu, w kolejności wynikającej ze stopnia zainteresowania poszczególnymi mieszkaniami.

W przypadku zgłoszenia się jednej osoby zainteresowanej remontem lokalu, umowę o remont zawiera się z tą osobą a w przypadku zgłoszenia się kilku osób, umowa zostanie zawarta z osobą, która wg kryteriów punktowych określonych w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce uzyskała największą ilość punktów. W przypadku osób z równą ilością punktów, o wyborze decydować będzie data złożenia wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat związanych z używaniem lokalu (media).

Za dochód uważa się :

 1. Wynagrodzenie za pracę na podstawie umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło.
 2. Dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Uzyskiwane emerytury i renty .
 4. Dodatki kombatanckie, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny.
 5. Zasiłki chorobowe.
 6. Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 7. Alimenty na dzieci ( w tym : zaliczkę alimentacyjna oraz świadczenia pieniężne wypłacane
  w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych ).
 8. Stypendia studenckie, sportowe, o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom.
 9. Diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.
 10. Należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku oraz należności uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.
 11. Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe.
 12. Świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
 13. Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego.
 14. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej pomniejszone o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 15. Kwoty otrzymywane jako zwrot podatku.
 16. Świadczenia pieniężne otrzymywane przez działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
 17. Świadczenie rodzicielskie.
 18. Zasiłek macierzyński.

Do dochodu nie wlicza się kwot uzyskanych z : zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek opiekuńczy), świadczenia  wychowawczego 500+, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej), dodatku mieszkaniowego, energetycznego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samoegzystencji, dodatkowego świadczenia pieniężnego dla emerytów- tzw. trzynastka i czternastka, nieopodatkowanej pomocy rodziny, prac dorywczych.

Dochody podlegające opodatkowaniu pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu, należny podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

 

Wymagane dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody:

 1. Zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy.
 2. Decyzja lub zaświadczenie o wysokości świadczeń pobieranych z ZUS.
 3. Zaświadczenie o wysokości pobranych stypendiów.
 4. Zaświadczenie o wysokości zwróconego podatku.
 5. W przypadku osób uprawnionych do otrzymywania alimentów: wyrok sądu, ugoda sądowa lub ugoda zawarta przed mediatorem lub inny tytuł wykonawczy dotyczący zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, oświadczenie lub zaświadczenie od komornika dotyczący skuteczności ściągania świadczeń alimentacyjnych.
 6. W przypadku osób zobowiązanych do płacenia alimentów na rzecz innych osób: dokument dotyczący zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz potwierdzenie przelewu lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w okresie deklarowanym.