Nabór na wolne stanowisko nr 3/2024

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektora w Dziale eksploatacji i rozliczeń
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 3/2024)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Tomasz Banaś zam. Kielce.

Pan Tomasz Banaś spełnił wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał zadawalających odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 3/2024)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, 1 kandydat został zakwalifikowanych
do następnego etapu.

 


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 3/2024)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – obsługa interesantów w Biurze Obsługi Klienta, obsługa programu czynszowego, prowadzenie rozliczeń kosztów mediów, naliczanie i rozliczanie opłat za lokale, sporządzanie pism, obsługa platformy dźwigowej
 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe
  miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 oraz na terenie gminy Kielce, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Wymagania konieczne:
  – Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe z zakresu administracji publicznej
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy
  – umiejętność obsługi programu do rozliczeń SŁON
  – znajomość programu Microsoft Office (Word, Excel)
  – znajomość Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o ochronie danych osobowych
  – znajomość przepisów o rachunkowości,
 • Wymagania dodatkowe:
  – odporność na stres
  zdolność skutecznego radzenia sobie i rozwiązywania konfliktów
  – łatwość nawiązywania kontaktów,
  – komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Docx  PDF),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Docx PDF ),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę (DocxPDF) o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2024 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w Punkcie Obsługi lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 3/2024) na adres:

 

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:
1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,